13 lutego 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk nr 114). Zawiera ona również zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Przepisy mają wejść w życie 1 czerwca 2020 roku. Już teraz warto zapoznać się ze zmianami, bo formalnie będą dotyczyć tysięcy podmiotów zatrudniających i setek tysięcy, a w niedługim czasie - już milionów osób zatrudnionych oraz uczestników PPK. Ustawa nowelizująca przepisy o PPK będzie obecnie przedmiotem prac Senatu, ale można się spodziewać, że zmiany zaczną obowiązywać w założonym przez rząd terminie.

Czytaj również: PIP potwierdza, że nie może ścigać firm nakłaniających pracowników do rezygnacji z PPK


Planowane zmiany w ustawie o PPK

Art. 36 ustawy zawiera propozycje zmian kilkudziesięciu przepisów ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572).

W przytłaczającej większości zmiany polegają na wykreśleniu z treści przepisów ustawy o PPK wszelkich odwołań do powszechnych towarzystw emerytalnych, otwartych funduszy emerytalnych oraz instytucji z nimi powiązanych (np. jednostek rozrachunkowych).

Czytaj w LEX: Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców >

Jednakże nowelizacja zawiera także kilka przepisów, które wprowadzają nowe obowiązki lub potencjalne zobowiązania instytucji finansowych w ramach PPK oraz podmiotów nimi zarządzających. Nowelizacja nie zawiera natomiast co do zasady przepisów zmieniających istotnie sytuację czy to uczestników PPK, czy to podmiotów zatrudniających w ramach PPK. Warto jednak zwrócić uwagę na dwa najistotniejsze nowo dodawane przepisy.

Czytaj w LEX: Pracownicze Plany Kapitałowe - księgowanie oraz opodatkowanie >

 


Nowe obowiązki informacyjne instytucji finansowej w PPK

Na mocy nowego art. 52a ustawy o PPK wprowadzany jest obowiązek przekazywania przez wybraną instytucję finansową do organu nadzoru okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji, dotyczących jej działalności i sytuacji finansowej. Regulacja ta ma  służyć ocenie zgodności działalności instytucji finansowej z przepisami prawa oraz interesem uczestników PPK.

Na podstawie powołanego przepisu zostanie także wydane rozporządzenie wykonawcze, którego projektu jeszcze nie ujawniono.

Czytaj w LEX: Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku >

Nowe przepisy o karach pieniężnych dla instytucji finansowych

Do przepisów ustawy o PPK zostanie także dodany art. 110a, który będzie podstawą do nakładania na towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub na innych zarządzających PPK kar pieniężnych z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez instytucje finansowe obowiązków przekazywania informacji w zakresie PPK tak do organu nadzoru, jak też do uczestników PPK. Kara ta może wynieść nawet do 3 000 000 złotych. Podobna kara może zostać nałożona w przypadku niewykonywania obowiązków szczegółowo wskazanych w kilku przepisach ustawy o PPK.   
W ustawie o PPK brak jest natomiast istotnych zmian z punktu widzenia uczestników oraz podmiotów zatrudniających. Co ważne, już zawarte umowy składające się na PPK nie będą wymagały modyfikacji.  

 

Sprawdź również książkę: Pracownicze plany kapitałowe. Komentarz >>


Najnowsza nowelizacja ustawy o PPK nie zmienia w żaden istotny sposób obowiązków czy uprawnień zarówno uczestników PPK, jak i podmiotów zatrudniających w zakresie prowadzonych przez nie PPK. Ale pośrednio zwiększa ona bezpieczeństwo systemu PPK, gdyż drakońskie kary, jakie mogą zostać nałożone przez organ nadzoru na zarządzających instytucjami finansowymi, powinny działać odstraszająco. Ponadto z nowelizacji ustawy o PPK nie wynika konieczność modyfikacji zawartych już umów o zarządzanie PPK lub umów o prowadzenie PPK. Nie wynika to ani wprost z przepisów ustawy o PPK, ani też z ich kontekstu. I choć nie będzie obowiązku dostosowania zawartych już umów, to należy oczekiwać, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy w obrocie pojawią się zmodyfikowane wzory umów i regulaminów składających się na produkty PPK. Warto być na powyższe przygotowanym.  

dr Marcin Wojewódka z kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.

Zobacz procedury w LEX: