W czerwcu 2018 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uregulowanie w rozporządzeniu zasad przypisywania przez urząd pracy profilu osobie bezrobotnej jest niezgodne z konstytucją. TK uznał, że przepis narusza zasadę wyłączności ustawowej oraz nie określa w ustawie odpowiednich wytycznych do wydania rozporządzenia.

Sejm uchwalił przepisy ws. zniesienia profilowania bezrobotnych pod koniec kwietnia

 

Profilowanie bezrobotnego nieefektywne

 

Projekt został przygotowany przez resort rodziny i pracy. Ustawa znosi obowiązek ustalania przez powiatowy urząd pracy profilu pomocy dla każdego bezrobotnego.

- Oczekiwanym efektem wprowadzenia zmiany proponowanej w projekcie ustawy będzie skrócenie okresu, w jakim rozpocznie się udzielanie pomocy osobie bezrobotnej oraz możliwość zastosowania przez urząd pracy dowolnej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – napisano w uzasadnieniu.

 


 Wskazano, że badania PUP pokazały, że 44,6 proc. ankietowanych powiatowych urzędów pracy uznało, że profilowanie pomocy dla osób  bezrobotnych nie umożliwia im lepszego kierowania pomocy do bezrobotnych. Dużą grupę stanowiły również urzędy, którym trudno było wskazać na przydatność profilowania pomocy (21,4 proc). U rzędy pracy w skazywały jednocześnie, że niezbędne jest w prowadzenie zmian w przepisach dotyczących profilowania pomocy dla osób bezrobotnych (80,1 proc.).

 

Na podstawie ustalanego przez urząd pracy profilu dla osoby bezrobotnej określa się formę przysługującej jej pomocy. W celu ustalenia profilu urząd gromadzi dane osobowe bezrobotnego. Wśród nich są m.in. wiek, płeć, wykształcenie, stopień niepełnosprawności i czas pozostawania bez pracy.

Krytyczne opinie na temat profilowania pomocy – w zakresie niezgodności tego rozwiązania z konstytucją – wyrażali także Rzecznik Praw Obywatelskich, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i niektóre organizacje pozarządowe. Wątpliwości dotyczące funkcjonowania profilowania miała także Najwyższa Izba Kontroli.

Czytaj więcej: Niewielu cudzoziemców z "trzynastą emeryturą" >>>