Rada Gminy Oświęcim podjęła uchwałę, zgodnie z którą wynagrodzenie Wójta Gminy Oświęcim od 1 marca 2018 r. miało składać się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 5.700 zł brutto, dodatku funkcyjnego w wysokości 1.750 zł brutto, dodatku specjalnego w wysokości 1.490 zł brutto. Ponadto miały mu przysługiwać dodatki za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wójt zaskarżył tę uchwałę do Sądu Wojewódzkiego w Krakowie.

Rada gminy ustala wynagrodzenie wójta

Sąd przypomniał, że zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności. Pracodawcą wójta jest urząd gminy, a czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności – wyznaczona przez wójta osoba zastępująca lub sekretarz gminy. Spory ze stosunku pracy pracowników samorządowych, w tym wójta rozpoznają właściwe sądy pracy (art. 8 i art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych).

Uchwała o wynagrodzeniu dotyczy stosunku pracy

Sąd wyjaśnił, że uchwała dotycząca wynagrodzenia wójta nie jest aktem publicznoprawnym, gdyż dotyczy sfery prywatnoprawnej (relacji pracownik - pracodawca) i nie jest aktem z zakresu administracji publicznej, o którym mowa w art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. Uchwała ta jest bowiem podejmowana w sprawie z zakresu stosunku pracy pracownika samorządowego nawiązanego na podstawie wyboru. Natomiast sprawy ze stosunku pracy, w tym sprawy wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta), nie należą do spraw z zakresu administracji publicznej, dlatego sąd administracyjny nie posiada kompetencji do kontrolowania aktów lub bezczynności organów jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie. W razie sporów ze stosunku pracy, w tym dotyczących wynagrodzenia właściwym do ich rozstrzygania będzie sąd cywilny – sąd pracy.

Tym samym skarga wójta jako niemieszcząca się w zakresie spraw rozpoznawanych przez sądy administracyjne, a więc niedopuszczalna, podlega odrzuceniu.

Postanowienie WSA w Krakowie z dnia 15.06.2018 r., III SA/Kr 421/18.