Chodzi o nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa w sprawie COVID-19). Przewiduje ona zwiększenie wsparcia dla pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej, którzy w związku z COVID-19 zmagają się ze spadkiem przychodów z działalności gospodarczej.

Czytaj w LEX: Składki na ubezpieczenie społeczne w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej >

Czytaj także: Senat trochę poprawia kolejną ustawę o pomocy dla firm>>
 

W nowelizacji znajdują się m.in. rozwiązania dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Pracodawca, który prowadzi zakład aktywności zawodowej będzie mógł ubiegać się o refundację kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika. Będzie również możliwość otrzymania refundacji zarówno wynagrodzenia, jak i należnych składek oraz podatków (zamiast refundacji wyłącznie wynagrodzenia). Nowelizacja zakłada również, że osoby, które prowadzą podmioty pieczy zastępczej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii będą musiały dbać o współpracę z odpowiednimi służbami, a także zapewnić personelowi odpowiedni poziomu informacji o aktualnym stanie prawnym. Będą też musiały monitorować stan zaopatrzenia w środki ochrony osobistej i szybko reagować w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia braków w tym zakresie. Nowelizowane przepisy mają również zabezpieczyć świadczenie integracyjne dla tych uczestników centrów integracji społecznej, którzy objęci zostali kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Czytaj w LEX: Zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z prowadzeniem zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej >

Nowela zmienia kilkanaście ustaw, w tym m.in. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o publicznej służbie krwi, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W miniony czwartek Sejm przyjął niektóre poprawki Senatu. Dotyczyły one m.in. wsparcia finansowego za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego dla wykonujących przewozy autobusowe oraz operatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z wyłączeniem komunikacji miejskiej.

Zobacz procedurę w LEX: Zakład aktywności zawodowej - prawa i obowiązki >