Z danych Inspekcji wynika, że większość kontrolowanych w 2018 r. firm prawidłowo stosowała przepisy o minimalnej stawce godzinowej. Wciąż jednak zdarzają się nieuczciwi pracodawcy, którzy np. wliczają wypożyczenie odzieży roboczej do minimalnej stawki lub sprzętu.

Od początku 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 14,7 zł. Z danych GUS wynika, że ponad 1 mln Polaków zarabia najniższą pensję krajową. W 2018 r. było to 2100 zł, przy minimalnej stawce 13,7 zł.

Zobacz: Wyłączenia dotyczące stosowania minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorców >

Po wejściu minimalnej stawki godzinowej m.in. NSZZ "Solidarność" oraz Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęli kampanię, która miała zapobiegać próbom obchodzenia przepisów w tej sprawie.

 

Potrącenia płacy minimalnej są możliwe

Inspekcja wskazuje, że ustawa o minimalnym wynagrodzeniu nie wyklucza dokonywania potrąceń wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej. - W tym zakresie z regulacji Kodeksu cywilnego wynika, że strony zawierające umowę mogą ukształtować stosunek prawny według własnego uznania, byleby jego treść i cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie lub zasadom współżycia społecznego - zaznacza Wojciech Gonciarz z Inspekcji.

Sprawdź: Czy zgoda na potrącenie z wynagrodzenia może być przechowywana w formie skanu? >

- Tak więc, co do zasady, potrącenia takie są dopuszczalne, byleby nie miały na celu obejścia ustawy lub nie były sprzeczne z zasadami współżycia społecznego - dodaje. Ponadto zgodnie z przepisami art. 498 kodeksu cywilnego, gdy osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony.

Sprawdź: Jakie kwoty miesięcznie mogą być potrącone z wynagrodzenia pracownika? >

Inspekcja zwraca uwagę, że podstawą potrąceń są z reguły klauzule umowne przewidujące możliwość potrącenia np. kar umownych za spóźnienie do pracy, za szkodę wyrządzoną w mieniu zleceniodawcy, za niedobory w gotówce, towarze, bądź równowartości wydanej odzieży roboczej.

 


Potrzebne zmiany w prawie

Jak podkreśla Gonciarz, ze względu na brak w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę regulacji prawnych dotyczących potrąceń z wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej, w takich sytuacjach powstają wątpliwości przy ocenie tego, czy potrącenia można było dokonać, czy nie przekroczyło ono dopuszczalnych granic i w danym przypadku stanowiło obejście przepisów. - Zwłaszcza gdy potrącenie jest dokonywane w sposób regularny i wydaje się zmierzać wyłącznie do wypłacania wynagrodzenia w wysokości niższej niż stawka minimalna - w szczególności w przypadku prac, za które dotychczasowe stawki wynikające z umów zlecenia i umów o świadczenie usług, były niższe niż wprowadzona od 1 stycznia 2017 r .minimalna stawka godzinowa - zaznacza.

Zobacz: Minimalne wynagrodzenie zleceniobiorców - kontrola PIP >

Przypomina, że Państwowa Inspekcja Pracy sygnalizowała już ten problem m.in. w sprawozdaniu Głównego Inspektora Pracy z działalności PIP za 2017 r. Państwowej. PIP zaproponowała rozważenie jednoznacznego uregulowania kwestii potrąceń w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, np. poprzez ustanowienie granic potrąceń i kwoty wolnej od potrąceń.

Zobacz: Ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorców >

Z danych Inspekcji wynika, że podmioty, w których podczas kontroli stwierdzano naruszenia przy stosowaniu minimalnej stawki godzinowej, najczęściej wskazywały na nieznajomość przepisów. Nieprawidłowości były również skutkiem niewłaściwej interpretacji przepisów lub pomyłek osób zajmujących się rozliczaniem umów.

Czytaj też: Sejm może wkrótce wrócić do zmian w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele >>>

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Czy niespłaconą pożyczkę z ZFŚS można w całości potrącić z wynagrodzenia pracownika, z którym pracodawca rozwiązuje umowę o pracę? >

Jak prawidłowo dokonać potrąceń z wynagrodzenia w miesiącu, w którym są wypłacane składniki za okresy dłuższe niż 1 miesiąc? >

Nowe kwestionariusze osobowe od 4 maja 2019 r. >

Co nowego w prawie pracy w 2019 r.? >