ZUS  opublikował kwotę współczynnika potrzebnego do ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, który na 2019 r. wynosi 0,5083.

Do tej pory minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne obowiązująca przedsiębiorców była jednakowa do wszystkich. Nie zależała od skali działalności gospodarczej ani wysokości uzyskiwanych przychodów. W 2019 roku wejdą w życie zmiany, które mają ułatwić drobnym przedsiębiorcom utrzymanie się na rynku. Osoby, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, będą mogły opłacać niższe składki.

 

Limit przychodu do małego ZUS

W 2019 r. nowe zasady będą mogły stosować osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy uzyskały w 2018 r. przychód, który nie przekroczył kwoty 63.000 zł (2100,00 zł x 30 = 63000 zł). W konsekwencji średni miesięczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej nie będzie mógł przekroczyć kwoty 5250,00 zł (63000 zł : 12 miesięcy).

W przypadku rozpoczęcia i zakończenia działalności w ciągu roku kalendarzowego, roczny limit przychodu będzie ulegał proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Przychód nie jest jedynym ograniczeniem

Preferencja będzie ograniczona czasowo (nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu 60 miesięcy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - art. 18c ust. 10 pkt 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Co też ważne - z nowych uprawnień nie będą mogli skorzystać wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. Czytaj więcej o tym, kto skorzysta z małego ZUS oraz jego plusach i minusach >>

Jak wyliczyć składki małego ZUS

Osoby, które spełniają warunki i chcą płacić „mały ZUS”, muszą wyliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z następującymi zasadami:

  1. Pomnożyć przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (czyli w 2018 r.), przez ten współczynnik.
  2. Otrzymany wynik zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.
  3. Porównać otrzymany wynik do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Najniższa podstawa wymiaru składek nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

Ważne!

Nowe regulacje nie dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład 1
Pan Bartłomiej spełnia warunki do skorzystania z „małego ZUS”. Jego przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w 2018 r. wyniósł 3572,58 zł. Zatem jego najniższa podstawa wymiaru składek w 2019 r. wynosi 1815,94 zł.

3572,58 x 0,5083 = 1815,94

Przykład 2
Pani Magdalena spełnia warunki do skorzystania z „małego ZUS”. Obliczyła, że jej przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w 2018 r. wyniósł 1870,22 zł. Zatem jej najniższa podstawa wymiaru składek w 2019 r. wynosi 950,63 zł.

1870,22 x 0,5083 = 950,63 zł

 

Więcej zmian w prawie, ważnych dla kadr, w LEX:

Mały ZUS przedsiębiorców

Nowy sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

Od 2019 r. nowe informacje przy wydawaniu świadectwa pracy

Wypłata wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r.

W 2019 r. wyższy odpis na ZFŚS

Płaca minimalna w 2019 r. i wysokość innych świadczeń

Czas pracy 2019

Współczynnik ekwiwalentowy 2019 r.

Zmiany w szkoleniach okresowych BHP i rozszerzenie możliwości pełnienia służby BHP przez pracodawców

Nowa składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Nowe terminy przesłania rocznych informacji oraz rocznego obliczenia podatku oraz nowe zasady składania zeznań podatkowych

Nowe zasady rozliczania kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców