Uchwalona w piątek nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP) to prawie 50 zmian w różnych ustawach. Są wśród nich również zmiany istotne dla pracodawców i pracowników:

Koniec okresowych szkoleń BHP w biurach >

Więcej pracodawców będzie mogło samodzielnie wykonywać zadania służby BHP >

A także zmiany, w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, które mają ułatwić ZUS przeprowadzanie kontroli zwolnień chorobowych. Nowelizacja przewiduje:

  1. przyznanie ZUS możliwości zawiadamiania ubezpieczonych o kontroli czasowej niezdolności do pracy nie tylko za pośrednictwem listu poleconego, ale również przez pracowników ZUS lub inne wyznaczone osoby,
  2. zniesienie obowiązku uzyskania przez ZUS zwrotnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia,
  3. umożliwienie przekazywania zawiadomienia o kontroli czasowej niezdolności do pracy ubezpieczonego telefonicznie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, czyli np. e-maila,
  4. uregulowanie kwestii obowiązku ubezpieczonego do wskazywania aktualnego adresu pobytu w czasie czasowej niezdolności do pracy.

Czytaj też: ZUS łatwiej wykryje lewe zwolnienia  >

 

Adwokat dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska, partner w kancelarii BCKG adwokaci mówi, że nowe rozwiązanie będzie miało ogromne znaczenie dla weryfikacji ewentualnego nadużywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika. Do tej pory wezwanie chorego pracownika odbywało się tylko za pośrednictwem listu poleconego, a chory pracownik mógł go odebrać (po dwukrotnym awizowaniu) po 14 dniach - czyli okresie dłuższym niż przeciętny okres trwania zwolnienia lekarskiego. - Kwestia weryfikacji pozostawała w zasadzie iluzoryczna - zauważa adwokat. Zanim ZUS doręczył wezwanie na kontrolę zasadności wystawienia zwolnienia, pracownik już wracał do pracy po chorobie. Jeśli zmiany wejdą w życie tak, jak zaplanowano - 1 stycznia 2019 roku, to będzie to duża zmiana dla wszystkich chorujących, ale i dla pracodawców.

Czytaj też: Od 1 grudnia wszystkie zwolnienia chorobowe będą wystawiane w formie elektronicznej (e-ZLA) >

Radca prawny Łukasz Chruściel, partner w Kancelarii Raczkowski Paruch mówi, że jest to rozwiązanie w dobrym kierunku. Zauważa, że podobne funkcjonuje już np. w procedurze cywilnej w postępowaniu z zakresu prawa pracy. Oczywiście muszą zostać spełnione określone warunki. Mecenas Chruściel zwraca jednak uwagę, że takie doręczenie wezwania nie może korzystać z domniemania skutecznego doręczenia. Może zostać uznane za skuteczne tylko wówczas, gdy jest niewątpliwe. - Nie można przyjąć, że jeżeli ubezpieczonemu dwukrotnie wysłano maila, na którego nie odpowiedział, to i tak przyjmuje się, że go otrzymał, a niestawiennictwo zostanie uznane za nieusprawiedliwione - podkreśla. Mecenas Chruściel zwraca jeszcze uwagę na inną kwestię. - Wzywanie w tym trybie nie może oznaczać skracania terminu uprzedzenia – ubezpieczony powinien mieć przynajmniej 7 dni od dnia doręczenia wezwania do terminu stawiennictwa. Nie może to być wzywanie z dnia na dzień - podkreśla.

Czytaj też: L4 - kogo ZUS kontroluje najczęściej? >

 


Dr Jolanta Gorąca-Paczuska, autorka opinii zewnętrznej do projektu ustawy, przygotowanej na zlecenie Biura Analiz Sejmowych, zwraca uwagę, że zmiana spowoduje obciążenie pracowników ZUS dodatkowymi obowiązkami w zakresie zawiadamiania o planowanej kontroli, po drugie - z uwagi na zwiększenie ilości kontroli w odniesieniu do osób czasowo niezdolnych do pracy przez okres krótszy niż 14 dni może skutkować koniecznością zmiany obłożenia pracowników obowiązkami, bądź zwiększenia zatrudnienia.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Kontrola zwolnień chorobowych - uprawnienia pracodawcy i ZUS >

Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarkiego >

Praca i zwolnienie lekarskie w tym samym dniu - poradnik na przykładach >

Czy przed dostarczeniem zwolnienia lekarskiego można skontrolować prawidłowość jego wykorzystania? >

Czy pracodawca może wyciągnąć konsekwencje wobec pracownika, który uczestniczył w dożynkach wiejskich w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim? >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >