Główny Urząd Statystyczny opublikował w piątek informację na temat popytu na pracę w drugim kwartale 2021 roku. Wynika z niej, że w drugim kwartale 2021 r. odnotowano o 78,0 proc. więcej nowych miejsc pracy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i o 23,9 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2021 r. Jednocześnie zlikwidowano o 37,5 proc. mniej miejsc pracy niż w drugim kwartale 2020 r. i o 16,7 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2021 r.

Jak podał GUS, badanie popytu na pracę realizowane jest metodą reprezentacyjną z częstotliwością kwartalną na formularzu Z–05 i obejmuje podmioty gospodarki narodowej zatrudniające przynajmniej 1 osobę. W drugim kwartale 2021 r. większość z nich (bo aż 91,1 proc.) stanowiły jednostki sektora prywatnego. Pod względem wielkości wyrażonej liczbą pracujących przeważały jednostki, w których pracowało do 9 osób (68,9 proc.). - Podstawowe wyniki badania w drugim kwartale 2021 r. wskazują, że pomimo trwającej epidemii, sytuacja na rynku pracy ulega poprawie – zwiększyła się liczba oferowanych miejsc pracy oraz zmniejszyła się liczba zlikwidowanych stanowisk – podkreśla Główny Urząd Statystyczny.

Czytaj również: Lewiatan: Znalezienie pracowników coraz większym problemem pracodawców>>

Sezonowe zmiany

Według GUS, w Polsce tworzenie i likwidowanie miejsc pracy ma w skali roku charakter sezonowy. W przypadku miejsc pracy nowo tworzonych ich liczba jest największa w pierwszych kwartałach, a najmniejsza – zazwyczaj w czwartych. Tendencja wzrostu liczby nowych stanowisk pracy w pierwszych kwartałach utrzymuje się od 2012 r., a największy wzrost odnotowano w 2019 r. We wszystkich kwartałach 2020 r. zaobserwowano spadek liczby nowo utworzonych miejsc pracy w stosunku do analogicznych okresów roku poprzedniego, co prawdopodobnie było wynikiem wpływu pandemii COVID-19. Podobnie jak w poprzednich latach, w drugim kwartale 2021 r. odnotowano spadek liczby nowo utworzonych miejsc pracy w stosunku do pierwszego kwartału 2021 r., jednak w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego odnotowano wyraźny wzrost. W ostatnich 10 latach liczba nowo tworzonych miejsc pracy zasadniczo przewyższała liczbę zlikwidowanych. W tym okresie inaczej było tylko w czwartym kwartale 2012 r. i drugim kwartale 2020 r.

 

Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska

Sprawdź  
POLECAMY

Wolne miejsca pracy

W drugim kwartale 2021 r. wolnymi miejscami pracy dysponowało 39,2 tys. jednostek, tj. 6,1 proc. ogólnej ich liczby. Zdecydowana większość z nich należała do sektora prywatnego (87,0 proc.). Ponad połowa podmiotów dysponujących wolnymi miejscami pracy należała do grupy jednostek najmniejszych, tj. o liczbie pracujących do 9 osób (54,3 proc.). Łączna liczba wolnych miejsc pracy, na koniec drugiego kwartału 2021 r. wynosiła 142,8 tys. Najwięcej, niemal ¼ ogółu, odnotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego. Aż 8,6 tys. z tych stanowisk to miejsca nowo utworzone.

Jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały specjalistów, dla których w drugim kwartale 2021 r. było 32,2 tys. wolnych miejsc pracy. Ponadto liczne oferty pracy skierowane były do robotników przemysłowych i rzemieślników. Dla tej grup zawodowej oferowano 31,4 tys. wolnych miejsc pracy.

Z informacji GUS wynika, że ze wszystkich wolnych miejsc pracy, tylko 15,3 proc. zostało zgłoszonych do urzędów pracy przez pracodawców. Zgłoszenia takie były dokonywane głównie przez jednostki sektora prywatnego – 87,2 proc. Najmniej wolnych miejsc pracy zgłoszono w jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób (6,8 tys.), a najwięcej w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (8,3 tys.). Najwięcej wakatów zostało zgłoszonych do urzędów pracy przez jednostki działające w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 8,7 tys. Stanowiły one 39,7 proc. ogółu wolnych miejsc pracy zgłoszonych do urzędów pracy. W pozostałych sekcjach odnotowano znacznie mniej zgłoszeń – w ramach kolejnej co do liczby zgłoszeń sekcji (budownictwo) przekazano do urzędów pracy informacje o 3,0 tys. wolnych miejsc.

Pracodawcy poprzez urzędy pracy poszukiwali najczęściej robotników przemysłowych i rzemieślników (33,8 proc. ogólnej liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy). Do poszukiwanych przez urzędy pracy zawodów należały także te z grupy operatorów i monterów maszyn i urządzeń (20,1 proc.) oraz pracownicy wykonujący proste prace (16,0 proc.). Według uzyskanych w badaniu danych zapotrzebowanie na pracowników zgłaszane do urzędów pracy różniło się od struktury wolnych miejsc pracy według zawodów, w której dominowała grupa specjalistów. Do urzędów pracy zgłaszany był popyt przede wszystkim na pracowników fizycznych i zawody nie wymagające wysokich kwalifikacji.

Jedną z miar oceny sytuacji na rynku pracy jest wskaźnik wolnych miejsc pracy. W drugim kwartale 2021 r. wskaźnik ten w Polsce wyniósł 1,16 proc. Najniższą jego wartość wykazywało województwo podkarpackie – 0,39 proc., a najwyższą województwo opolskie – 1,52 proc. oraz województwo małopolskie – 1,56 proc.

 

Sprawdź również książkę: Kodeks pracy. Komentarz >>


Nowo utworzone miejsca pracy

W drugim kwartale 2021 r. w Polsce utworzono 145,8 tys. nowych miejsc pracy. Było to o 23,9 proc. mniej w porównaniu z poprzednim kwartałem. 42,2 proc. wszystkich nowych miejsc pracy utworzono w jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób.

Najwięcej nowych miejsc pracy powstało w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych (28,7 tys.), przetwórstwa przemysłowego (26,4 tys.) oraz budownictwa (18,0 tys.). Spośród nowo utworzonych miejsc pracy wyodrębniane są stanowiska niezagospodarowane, czyli wolne. W końcu drugiego kwartału 2021 r. było 35,0 tys. takich miejsc. Wystąpiły one głównie w sektorze prywatnym (95,1 proc.). W podziale na wielkość jednostek najwięcej, bo prawie połowa wolnych nowo utworzonych miejsc pracy, została odnotowana w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (49,4 proc.). Najmniej wolnych nowych miejsc pracy przypadało na przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 osób (blisko 23 proc.). Nowo utworzone miejsca pracy, podobnie jak w ubiegłym kwartale, nie zostały obsadzone głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 8,6 tys. (24,6 proc.). Duża liczba nowo utworzonych miejsc pracy pozostała nieobsadzona także w działalności związanej z informacją i komunikacją (7,2 tys.).

Czytaj również: Rząd chce uzupełnić zasoby na rynku pracy cudzoziemcami>>

Zlikwidowane miejsca pracy

Jak twierdzi GUS, w drugim kwartale 2021 r. zlikwidowanych zostało w Polsce 58,5 tys. miejsc pracy. Było to o 16,7 proc. mniej niż w pierwszym kwartale i o 37,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2020 r. W analizowanym kwartale najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy było w jednostkach do 9 osób pracujących (44,6 proc.). W jednostkach, w których pracowało od 10 do 49 osób zlikwidowano 31,3 proc. ogółu miejsc pracy, a w jednostkach, w których pracowało powyżej 49 osób – 24,3 proc.

Najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy odnotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych (22,1 proc.) oraz przetwórstwa przemysłowego (17,1 proc.). Najmniejsza część zlikwidowanych miejsc pracy odnosiła się do jednostek prowadzących działalność związaną z górnictwem i wydobywaniem (0,2 proc.) oraz z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (0,3 proc.).