Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.), zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bhp (w tym przypadku: szkolenia wstępnego), powinno znaleźć się w części B akt osobowych (tj. zbiorze dokumentów dotyczących nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia).
Okres przechowywania akt osobowych, a więc także zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia wstępnego wynosi 50 lat od zakończenia pracy u danego pracodawcy. Przepisy nie regulują tego jednoznacznie, jednak zgodnie z art. 51u ustawy z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016 r. Nr 123, poz. 1506 ze zm.) w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy powinien on przekazać dokumentację do dalszego przechowywania na czas, jaki pozostał do końca 50-letniego okresu przechowywania dokumentacji. Również w odpowiedzi Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2008 r. na interpelację nr 2936 w sprawie niekorzystnego naliczania emerytury z powodu zaginięcia dokumentów płacowych czytamy, że "w przypadku braku w zakładzie pracy dokumentacji płacowej oraz braku wpisu o zarobkach w legitymacji ubezpieczeniowej istnieje możliwość ustalenia wysokości zarobków na podstawie dokumentacji zastępczej, tj. na podstawie akt osobowych pracownika, a więc na podstawie umów o pracę, pism o powołaniu, mianowaniu oraz innych pism określających wynagrodzenie pracownika, których okres przechowywania wynosi 50 lat od zakończenia pracy przez pracownika".
Ponadto prowadzenie i przechowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników powinno odpowiadać przepisowi art. 94 pkt 9b ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p., zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zobacz także: Czy szkolenia okresowe mogą odbywać się metodą e-learningową?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł