Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p., samokształcenie kierowane przewidują ramowe programy:
- szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych
- szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
- szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 r.s.b.h.p.
- szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).
Jedynie ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nie przewiduje możliwości prowadzenia szkolenia w formie samokształcenia kierowanego, a co za tym idzie również e-learningu. Szkolenie to powinno być bowiem zorganizowane w formie instruktażu - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno być realizowane przez instruktaż na stanowisku pracy, a także wykład, pogadankę, film, omówienie okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.