Zgodnie z art. 2373 § 3 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) - dalej k.p., szkolenia z zakresu bhp odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. W sytuacji, gdy pracodawca nie może zorganizować szkolenia bhp w „normalnych” godzinach pracy, czas spędzony przez pracownika na szkoleniu bhp poza tymi godzinami należy uznać za czas pracy z prawem do wynagrodzenia – czas tych szkoleń stanowić będzie pracę w godzinach nadliczbowych. W zależności od tego, kiedy było przeprowadzone szkolenie bhp tj. w dniu wolnym od pracy lub w dniu pracy w innych godzinach niż wykonywana jest „normalna” praca, pracownikowi przysługują odmienne możliwości skorzystania z urlopu.

Zobacz także: Kto może przeprowadzać szkolenia okresowe w zakresie BHP?>>

Zgodnie z art. 1512 k.p., w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. W przypadkach określonych powyżej (tj. w § 1 i 2 art. 1512 k.p.) pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

Zobacz także: Dodatek za pracę w niedzielę lub święto>>

Zgodnie natomiast z art. 1513 k.p. pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 k.p. wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. W takiej sytuacji, z „literalnego brzmienia powyższego przepisu wynika więc to, że niezależnie od ilości godzin pracy w dniu wolnym od pracy pracownikowi przysługuje cały dzień wolny od pracy” („Kodeks pracy. Komentarz pod redakcją prof. dr hab. Barbary Wagner”, ODDK Sp. z o.o., Gdańsk 2010).

Zobacz także: O dobrym szkoleniu słów kilka>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo pracy. Diagramy
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł