Odpowiedź: pracodawca może stosować różne okresy rozliczeniowe w firmie, jak też określać odmiennie czas ich rozpoczynania się.

Uzasadnienie: czy w regulaminie pracy może istnieć zapis, zgodnie z którym wszystkich pracowników obowiązuje 3 miesięczny okres rozliczeniowy poczynając od stycznia, a dla osób, które będą zatrudnione w trakcie roku okres rozliczeniowy będzie rozpoczynał się w miesiącu zatrudnienia?

Jak wskazał SN w wyroku z dnia 11 marca 2010 r., I PK 191/09, OSNP 2011, nr 17-18, poz. 228; „istota instytucji okresów rozliczeniowych czasu pracy sprowadza się do tego, że w ramach danego okresu ustala się ilość przepracowanych przez pracowników dni i godzin, by następnie określić liczbę godzin nadliczbowych - w ujęciu dawnego art. 133 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. a obecnie art. 151 k.p., wynikających z przekroczenia normy średniotygodniowej, które nie zostały zrekompensowane czasem wolnym i podlegają wynagrodzeniu obejmującemu (…) wynagrodzenie normalne wraz z dodatkiem. Zbilansowanie czasu pracy pracowników następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego".

Tym samym należy stwierdzić, że żaden przepis prawa nie nakazuje stosowania jednakowego okresu rozliczeniowego do wszystkich grup zatrudnionych. Brak jest również nakazu, aby okresy rozliczeniowe rozpoczynały się w jednakowej dacie.

W świetle powyższego pracodawca może stosować różne okresy rozliczeniowe w firmie, jak też określać odmiennie czas ich rozpoczynania się. Również w taki sposób realizuje bowiem ogólny nakaz określenia obowiązującego w zakładzie okresu rozliczeniowego i przyporządkowania go do określonych pracowników.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych