Stosownie do treści art. 2373 § 2 k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
W związku z powyższym można twierdzić, że pracownik nie musi poddawać się szkoleniu wstępnemu w zakresie bhp tylko dlatego, że doszło do zmiany po stronie pracodawcy na skutek przejścia zakładu bądź jego części na nowego pracodawcę. Podobnie również swoją ważność zachowają szkolenia okresowe.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.