Szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bhp określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) - dalej r.s.b.h.p.
Zgodnie z § 9-10 r.s.b.h.p. instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobacz także: Szkolenia BHP w formie samokształcenia kierowanego>>

W przypadku instruktażu wstępnego zabrakło w r.s.b.h.p. podobnych regulacji, jak wobec instruktażu stanowiskowego, czy też szkolenia okresowego bhp, które obligatoryjnie kończą się sprawdzianem mającym na celu ocenę przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Zgodnie z § 7 r.s.b.h.p. programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą - jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie ramowych programów szkolenia. Tym samym nic nie stoi na przeszkodzie, by również w przypadku instruktażu wstępnego przeprowadzać na jego zakończenie sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobacz także: Bez instruktażu stanowiskowego pracownik nie może przystąpić do pracy>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo pracy. Diagramy
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł