We wtorek, 14 września, Główny Urząd Statystyczny opublikował informacje statystyczne dotyczące nakładów i wyników przemysłu w I i II kwartale 2021 r. Z dokumentu wynika, że przeciętne zatrudnienie w przemyśle (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących 10 osób i więcej) w I-II kwartale br. wyniosło 2 732,6 tys. osób i było o 0,1 proc.  wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji — o 1,7 proc. oraz w przetwórstwie przemysłowym — o 0,2 proc. Spadek natomiast wystąpił w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę — o 2,4 proc. oraz w górnictwie i wydobywaniu — o 1,8 proc.

Czytaj również: GUS: Pomimo trwającej epidemii poprawia się sytuacja na rynku pracy>>
 

Jak kształtowały się wynagrodzenia w przemyśle?

Według GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przemyśle (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących 10 osób i więcej) w I-II kwartale br. wyniosło 5 755,18 zł i było o 8,7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost wynagrodzeń wystąpił we wszystkich sekcjach przemysłu, w przetwórstwie przemysłowym — o 9,5 proc., w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji — o 6,6 proc., w górnictwie i wydobywaniu — o 5,3 proc. oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę — o 4,8 proc.

Jak zauważa GUS, dość znaczne było zróżnicowanie przedsiębiorstw (o liczbie pracujących 50 osób i więcej) według poziomu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. W I-II kwartale br. wynagrodzenia w przedziale do 2 800,00 zł wystąpiły w 91 przedsiębiorstwach, wytwarzających 0,1 proc. produkcji sprzedanej i zatrudniających 0,3 proc. ogółu pracowników. Największa liczba przedsiębiorstw — 2 455 — uzyskała przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w przedziale 4 000,01—5 000,00 zł, wytworzyły one 13,1 proc. produkcji sprzedanej i zatrudniały 22,7 proc. ogółu pracowników. Liczna grupa przedsiębiorstw — 1 978 — znalazła się w przedziale 5 000,01—6 000,00 zł przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (wytworzyły one 22,2 proc. produkcji i zatrudniały 25,0 proc. pracowników).

Największy udział w produkcji sprzedanej miała grupa 2 015 przedsiębiorstw, które osiągnęły przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto powyżej 6 000,01 zł. Przedsiębiorstwa te wytworzyły 59,8 proc. produkcji sprzedanej, zatrudniając 40,4 proc. ogółu pracowników.