Główny Urząd Statystyczny opublikował w poniedziałek informację sygnalną pt.: „Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2020 roku”. Wynika z niej, że w 2020 r. – w porównaniu z rokiem 2019 – nastąpił wzrost o 1,7 proc. liczby osób aktywnych zawodowo powyżej 50. roku życia.

Czytaj również: Z aktywnością zawodową seniorów nie jest źle, ale mogłoby być lepiej>>

Osoby powyżej 50. roku życia to prawie 38 proc. ludności Polski

- Nasilający się proces starzenia społeczeństw to wyzwanie dla wielu krajów świata, również dla Polski. Zmiany demograficzne takie jak spadek współczynnika dzietności oraz wzrost średniego wieku kobiet rodzących dzieci mają znaczący wpływ między innymi na strukturę oraz wielkość zasobów pracy. Dane statystyczne wskazują na zwiększanie się liczby i udziału osób starszych w ogólnej liczbie ludności – podkreśla GUS w publikacji. Według danych urzędu, na koniec 2020 r. było 14,4 mln osób w wieku 50 lat i więcej. Stanowiły one 37,6 proc. ogólnej liczby ludności i w stosunku do roku poprzedniego udział ten zwiększył się o 0,2 p. proc. W strukturze zbiorowości osób powyżej 50. roku życia dominują osoby w przedziale wiekowym 60-64 lata (18,6 proc.).

Czytaj też: Starsi szansą dla rynku pracy - komentarz praktyczny >

Jak twierdzi GUS, udział osób powyżej 50. roku życia był zróżnicowany przestrzennie. Najwyższym udziałem osób w tym wieku charakteryzowały się gminy położone w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Natomiast relatywnie najmniejszy udział analizowanej grupy odnotowano w gminach położonych wokół Poznania i innych dużych miast, np. Warszawy, Wrocławia, Krakowa czy Trójmiasta. Sytuacja osób powyżej 50. roku życia na rynku pracy Zarysowane zmiany demograficzne mają swoje odzwierciedlenie w strukturze wieku zasobów siły roboczej. Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), w 2020 r. wśród ogółu osób powyżej 50. roku życia osoby aktywne zawodowo (pracujące i bezrobotne) stanowiły 33,7 proc. Udział ten określany jest mianem współczynnika aktywności zawodowej. W analizowanej grupie wiekowej współczynnik ten był niższy o 22,4 p. proc. względem ludności w wieku 15 lat i więcej oraz wyższy o 0,3 p. proc w stosunku do poprzedniego roku. Wynikało to głównie ze zwiększenia liczby pracujących. W 2020 r. co czwarta kobieta powyżej 50. roku życia była aktywna zawodowo (26,4 proc.). W przypadku mężczyzn w tym samym wieku współczynnik aktywności zawodowej był znacznie wyższy i wyniósł 43,0 proc. Zgodnie z wynikami uzyskanymi z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, poza rynkiem pracy w 2020 r. pozostawało 9164 tys. osób w wieku 50 lat i więcej. W stosunku do 2019 r. liczba biernych zawodowo zmniejszyła się o 3,0 tys. Zbiorowość ta stanowiła 68,9 proc. ogółu ludności biernej zawodowo w wieku 15 lat i więcej. Do najczęstszych przyczyn bierności zawodowej należały: przejście na emeryturę, niepełnosprawność i choroba.

Czytaj też: Podkarpacki rynek pracy – stereotypy a rzeczywistość >


Wskaźnik zatrudnienia – mężczyźni częściej podejmowali pracę

Jednym z podstawowych wskaźników rynku pracy jest wskaźnik zatrudnienia. Wskaźnik ten, wyliczony na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wskazuje, że wśród osób w wieku 50 lat i więcej mężczyźni częściej podejmowali pracę. W 2020 r. wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w tym wieku wyniósł 42,0 proc. i był o 16,0 p. proc. wyższy niż wskaźnik zatrudnienia kobiet. Bez względu na płeć najwyższy wskaźnik zatrudnienia zanotowano wśród osób w wieku 50-54 lata, zaś najniższy dla osób w wieku powyżej 65 lat odpowiednio 79,5 proc. oraz 5,7 proc.

Czytaj więcej: Ageizm na polskim rynku pracy >

 


Przeciętne wynagrodzenie – kobiety zarabiały mniej

Jak twierdzi GUS, analiza poziomu i zróżnicowania wynagrodzeń osób powyżej 50. roku życia jest istotnym elementem opisu sytuacji na rynku pracy tej zbiorowości. Podstawę do analizy zróżnicowania wynagrodzeń osób w analizowanym wieku stanowiły dane pochodzące z badania struktury wynagrodzeń według zawodów. - Dane te wskazują, że w październiku 2020 r. przeciętne wynagrodzenie brutto osób powyżej 50. roku życia w Polsce wynosiło 5705,23 zł. Przeciętne wynagrodzenie mężczyzn w analizowanym wieku było o 8,7 proc. (o 477,07 zł) wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet. W analizowanej zbiorowości osób w wieku 50 lat i więcej najwyższe wynagrodzenie otrzymywały osoby w wieku 65 lat i więcej ― ich przeciętna płaca wynosiła 7687,82 zł. Najniższym wynagrodzeniem cechowały się osoby w grupie wiekowej 55-59 lat (5551,22 zł) – czytamy w informacji GUS. Niemal we wszystkich analizowanych grupach wieku kobiety otrzymywały wynagrodzenie niższe niż mężczyźni. Jedynie w grupie wiekowej 60-64 lata przeciętne miesięczne wynagrodzenie kobiet było w październiku 2020 r. wyższe od przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn.

Co ciekawe, w 2020 r. - według BAEL - wśród osób aktywnych zawodowo powyżej 50. roku życia było 96,7 tys. bezrobotnych. Większość stanowili mężczyźni (61,0 proc.). Stopa bezrobocia osób powyżej 50. roku życia w Polsce w 2020 r. wyniosła 2,1 proc. i była o 1,1 p. proc. niższa niż dla osób powyżej 15. roku życia. W skali roku stopa bezrobocia osób w wieku 50 lat i więcej zmniejszyła się o 0,2 p. proc. W większym stopniu wpływ na to miało zmniejszenie się liczby bezrobotnych kobiet, których ubyło o 5,1 tys. Najwyższa stopa bezrobocia w zbiorowości osób powyżej 50. roku życia wystąpiła wśród osób w wieku 55-59 lat (2,3 proc.). Dla wszystkich grup wieku stopa bezrobocia zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, przy czym największy spadek (o 0,5 p. proc.) dotyczył osób w wieku 60-64 lata.