Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Rada Ministrów przyjęła go we wtorek.

Czytaj również: Prezydent podpisał nowelę ustawy o pracy na morzu

Jakie zmiany przewiduje projekt?

Rząd chce utrzymać ważność dokumentów marynarskich do dnia upływu 90 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19, marynarze mają bowiem trudności z powrotem do kraju, a tym samym nie mogą m.in. odnowić dyplomu lub świadectw przeszkolenia.

Najważniejsze rozwiązania: 

  • Umożliwione zostanie zachowanie ważności dokumentów marynarskich do 90 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
  • Wydłużony zostanie – z 31 marca 2022 r. na 30 września 2022 r. – termin  na dokonywanie płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego.
  • Przedłużone zostanie – do 31 grudnia 2021 r. – dofinansowanie rekompensat za świadczenie, zleconych przez organizatorów, usług publicznego transportu zbiorowego w pasażerskich przewozach kolejowych.
  • Z uwagi na skutki pandemii COVID-19 związane z ograniczeniami w przewozie towarów i pasażerów statkami na rzekach, planowane jest zwolnienie przewoźników z opłat za korzystanie z publicznych rzek i śluz. Dodatkowo z opłat tych zwolnieni będą  także turyści pływający statkami. Zwolnienie będzie dotyczyć sezonu żeglugowego od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.
  • O 12 miesięcy przedłużony zostanie okres obowiązywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy.
  • Minister Infrastruktury przejmie zadania dotyczące melioracji wodnych w celu przeprowadzenia reformy zwalczającej suszę w rolnictwie.