Na podpis premiera czeka projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie z propozycją rządu, dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, szkół oraz innych placówek lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, będzie nadal przysługiwał rodzicom, jednak nie dłużej niż do 14 czerwca 2020 r.

Czytaj również: ZUS: już ponad 235 tys. wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy>>
 

Będzie zasiłek, gdy nie ma miejsca dla dziecka

Także do 14 czerwca 2020 r. prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznane zostało również w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r.

 


- Przedmiotowy projekt rozporządzenia przewiduje wydłużenie prawa do pobierania przez ubezpieczonych zasiłku opiekuńczego za okres, na jaki zamknięto ww. placówki, jednakże nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r. Okres zasiłku będzie także przysługiwał ubezpieczonym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r. – czytamy w uzasadnieniu. I dalej: Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał także w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r.

 


Zasiłek dla rolnika

Prawo do tego zasiłku zachowają także rolnicy, którzy – jak stanowi par. 3 projektowanego rozporządzenia - podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki. Jak wynika z uzasadnienia, w przypadku podjęcia przez uprawnionych rodziców lub opiekunów decyzji o niekorzystaniu z usług placówek opiekuńczych i dalszym osobistym sprawowaniu opieki będzie im również przysługiwało prawo do zasiłku opiekuńczego.

 


- Rozporządzenie wpływa na działalność rolników, mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników, którzy nabędą prawo do wydłużonego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego – twierdzi rząd.

Według dołączonej do projektu Ocenie Skutków Regulacji (OSR),  szacunkowy maksymalny skutek wypłaty zasiłku opiekuńczego osobom ubezpieczonym w KRUS, sprawującym osobistą opiekę nad: dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem  o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zakładając, że zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany do dnia 14 czerwca 2020 r. (przedłużenie zasiłku opiekuńczego o kolejne 21 dni), wyniesie ok. 118,1 mln zł.

Szacunkowy maksymalny skutek zasiłku opiekuńczego do lat 8 przez okres 21 dni wynosi ok. 112,5 mln zł.

 


Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 25 maja 2020 r.