Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, rodzice mogą ubiegać się o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 9 maja 2021 r. Rząd zdecydował się jednak na wydłużenie tego okresu o kolejne dwa tygodnie, do 23 maja. W piątek, 7 maja 2021 r., w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwa rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie (Dz. U. poz. 863 i 864). Oba akty wykonawcze zaczną obowiązywać w poniedziałek, 10 maja.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można otrzymać w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19. Świadczenie przysługuje także w razie niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego i inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19. Przyznawany jest na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zarówno zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, jak i dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.