W niedzielę, 28 lutego, kończy się obowiązujący okres, na jaki przyzwany jest obecnie dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres ten był już wielokrotnie przedłużany, bo dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony w marcu 2020 r. razem z wybuchem epidemii COVID-19. Teraz okazuje się, że czas wypłaty tego świadczenia zostaje przedłużony. Tym razem do 14 marca.

W Dzienniku Ustaw  opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie.

- W rozporządzenia jest mowa o przyznaniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 14 dni, od 1 marca 2021 r. do 14 marca 2021 r. Dodatkowy okres zasiłku będzie przysługiwał także osobom uprawnionym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki.

Przypomnijmy, że rodzice mogą się o niego starać m.in. w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Zasiłek przysługuje również w momencie, gdy placówka nie może zapewnić opieki z powodu ograniczonego funkcjonowania w czasie epidemii. Co ważne, przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.