Odpowiedź

Zdarzenie mogłoby być uznane za wypadek przy pracy, gdyby do zasłabnięcia pracownika doszło w wyniku zadziałania przyczyny zewnętrznej i jednocześnie w wyniku tego zasłabnięcia doszło do urazu, tj. uszkodzenia tkanek lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego.

Uzasadnienie

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ust. 1 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.) – dalej u.u.s.w.p. Żeby zakwalifikować opisane w pytaniu zdarzenie jako wypadek przy pracy, należy przeanalizować, czy spełnione zostały poszczególne przesłanki z definicji. Muszą one wystąpić łącznie. Przesłanki te zostały zdefiniowane w sposób następujący:
1) nagłość – czas nieprzekraczający jednej zmiany roboczej (por. wyrok SN z 30.06.1999 r., II UKN 24/99, OSNP 2000, nr 18, poz. 697),
2) przyczyna zewnętrzna – czynnik zewnętrzny pochodzący spoza organizmu poszkodowanego, zdolny – w istniejących warunkach – wywołać szkodliwe skutki, w tym także pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym (por. wyrok SN z 18.08.1999 r., II UKN 87/99, OSNP 2000, nr 20, poz. 760),
3) uraz – uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego (art. 2 pkt 13 u.u.s.w.p.).
Biorąc powyższe pod uwagę oraz analizę przedstawionych w pytaniu informacji, można stwierdzić, że o ile został zrealizowany warunek nagłości, o tyle wątpliwości powstają przy identyfikowaniu przyczyny zewnętrznej oraz urazu.

Należy zaznaczyć, że jeżeli nie wystąpiła żadna inna przyczyna (np. potknięcie, uderzenie, przemęczenie, brak świeżego powietrza, wysoka temperatura w pomieszczeniu pracy itp.), utrata przytomności całkowicie niezwiązana z warunkami pracy, powodująca upadek nie może być potraktowana jako przyczyna zewnętrzna. W takiej sytuacji bez wpływu czynnika wewnętrznego nie doszłoby do zasłabnięcia jako bezpośredniej i jedynej przyczyny upadku, w którego wyniku pracownik doznał (bądź nie) obrażeń.

Odnosząc się do problemu urazu jako jednego z warunków koniecznych do stwierdzenia wypadku przy pracy, należy podkreślić, że to zespół powypadkowy ma obowiązek ustalić, czy nastąpiło uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka będące skutkiem nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną, pozostającego w związku z pracą. Stwierdzenie, czy wystąpił uraz musi być poprzedzone szczegółowymi ustaleniami stanu faktycznego. Dokonanie takich ustaleń wiąże się z oceną medyczną zmian w stanie zdrowia poszkodowanego pracownika. Członkowie zespołu powypadkowego przy określaniu urazu powinni kierować się przede wszystkim oceną medyczną przedstawioną w zaświadczeniu lekarskim (por. wyrok SN z 9.06.2009 r., II PK 318/08). W ramach realizacji wskazanych obowiązków zespół powypadkowy może wystąpić do poszkodowanego, aby dostarczył opinię lekarską z określeniem urazu. Dodajmy, że druk L-4 nie stanowi potwierdzenia wystąpienia urazu.

Kamila Milczarek, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów