Komendant Miejski Policji w Szczecinie pozbawił jednego ze swoich podwładnych uposażenia, gdyż ten korzystał ze zwolnienia chorobowego niezgodnie z przeznaczeniem. Andrzej P. miał zwolnienie od ortopedy, ale w trzecim dniu zwolnienia pojechał nad morze pomagać przy prowadzeniu imprezy tanecznej, jako DJ. Sprawa wyszła na jaw, gdy w jej trakcie doznał zawału serca. Komendant Wojewódzki Policji, jako organ drugiej instancji utrzymał tę decyzję w mocy. Jego zdaniem, funkcjonariusz, również przebywający na zwolnieniu tzw. "chodzonym", ma przebywać w trakcie leczenia w miejscu zamieszkania. Sprawa trafiła do sądu.

Czytaj również: WSA: Policjant na chorobowym mógł obronić pracę magisterską>>
 

Zwolnienie chorobowe to nie urlop

Sąd I instancji uwzględnił skargę Andrzeja P. Wyjaśnił, że wskazanie na zwolnieniu lekarskim iż "pacjent może chodzić" nie wskazuje, jakich dokładnie czynności może się podejmować. Z pewnością nie powinny to być czynności, które utrudniają powrót do zdrowia i przedłużają czas rekonwalescencji. Trzeba jednak odwołać się zawsze do charakteru schorzenia. Prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego powinna być oceniana w kontekście treści tego zwolnienia, zaleceń lekarskich i stanu zdrowia pacjenta, nie zaś z punktu widzenia potencjalnego przeświadczenia postronnych obserwatorów, współpracowników czy przełożonych. Nie można zatem tracić z pola widzenia charakteru zwolnienia i schorzenia, w związku z którym owo zwolnienie zostało wydane. Biorąc pod uwagę, że skarżący wyjechał do innej miejscowości, gdzie brał udział w zabawie tanecznej, podczas której spożywał alkohol, to jego aktywność nie przyczyniała się w jakikolwiek sposób do poprawy jego zdrowia, a nawet, mogła je pogorszyć. Sąd zwrócił jednak uwagę, że organy obu instancji nie wzięły pod uwagę, że już w trzecim dniu zwolnienia "ortopedycznego", straciło ono swój charakter, gdy u skarżącego stwierdzono zatrzymanie akcji serca, w wyniku czego przetransportowano go do szpitala, gdzie przebywał z uwagi na przebyty rozległy zawał serca i chorobę niedokrwienną. To oznacza, że błędnie pozbawiły go prawa do uposażenia za cały okres trwania zwolnienia lekarskiego "ortopedycznego" (6 tygodni), podczas gdy faktycznie przebywał on na nim niespełna 3 doby. To rozstrzygnięcie zaskarżył Komendant Wojewódzki Policji.

 


Do jego stanowiska przychylił się Naczelny Sąd Administracyjny

Wyjaśnił, że nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego, skutkuje utratą prawa do uposażenia za cały okres zwolnienia. Nie ma znaczenia, w którym dniu nieprawidłowego wykorzystywania przez policjanta zwolnienia lekarskiego nastąpiło pogorszenie jego stanu zdrowia (art. 121e ust. 3 ustawy o Policji). Organy obu instancji prawidłowo przyjęły, że skarżący nieprawidłowo wykorzystywał zwolnienie lekarskie. Czas zwolnienia lekarskiego nie jest równoważny okresowi urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego, czy innych dni wolnych od służby, w których to okresach policjant sam decyduje o sposobie spędzenia czasu wolnego. Podjęta przez skarżącego w okresie korzystania przez niego ze zwolnienia lekarskiego aktywność nie stanowiła zwykłych czynności dnia codziennego.

Sąd kasacyjny podkreślił, że zamieszczenie na druku zaświadczenia lekarskiego wystawionego policjantowi cyfry "2" stanowi wskazanie lekarza, że "chory może chodzić". Zapis taki uprawniał policjanta jedynie do załatwiania podstawowych potrzeb życiowych, a więc przykładowo poruszania się po mieszkaniu, dokonania zakupów żywnościowych, leków, udania się na wizytę do lekarza, na zabiegi medyczne czy rehabilitacyjne. I to wyłącznie w najbliższej okolicy. Sąd I instancji prawidłowo uznał, że wyjazd do innej miejscowości i to w celach rozrywkowych (pomoc przy obsłudze muzycznej imprezy) stanowi o wykorzystywaniu zwolnienia lekarskiego w nienależyty sposób. Sąd mylnie odczytał natomiast normę art. 121e ust. 3 ustawy o Policji. Sąd I instancji uznał bowiem, że skarżący nie powinien zostać pozbawiony świadczenia za cały okres zwolnienia "ortopedycznego", gdyż udało się mu wykorzystać jedynie kilka początkowych dni. W następstwie zawału serca przebywał bowiem począwszy od trzeciego dnia w szpitalu, na zwolnieniu lekarskim, związanym z tym schorzeniem. Zdaniem sądu kasacyjnego okoliczność ta, w świetle powyższego przepisu pozostaje bez znaczenia. Policjant, który nieprawidłowo wykorzystuje zwolnienie lekarskie, traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. Nie ma znaczenia, w którym dniu nieprawidłowego wykorzystywania przez policjanta zwolnienia lekarskiego nastąpiło pogorszenie jego stanu zdrowia.

Wyrok NSA z 16 czerwca 2021 r., sygn. akt III OSK 3406/21.