W grudniu 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych, a także przepisy dotyczące bhp przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali.

Wraz z 1.01.2019 r. zaczęły obowiązywać zmiany w zakresie dozoru technicznego oraz w Kodeksie pracy, m.in. w zakresie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno-biurowych.

Czytaj też: W 2019 roku nie będzie już okresowych szkoleń BHP w biurach >

Kolejną zmianą, jaka dopiero zacznie obowiązywać, jest rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 22.10.2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących.

Potrzeba zapełnienia luki prawnej

Ostatnia ze wspomnianych zmian jest ważna i doniosła, ponieważ zasady bezpieczeństwa pracy przy obsłudze żurawi nie były ujęte w jednym akcie prawnym od 2013 r. Wtedy bowiem uchylono rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954 r. w sprawie bhp przy obsłudze żurawi, nie zastępując go żadnym innym. Co prawda istniał wówczas, i do tej pory istnieje, szereg aktów prawnych, które traktują o elementarnych zasadach bezpieczeństwa, ale żaden z nich w sposób kompleksowy nie uwzględnia specyfiki pracy przy obsłudze tego rodzaju urządzeń. Analizy środowisk pracowniczych i organizacji związkowych pokazały, że od 2013 r. pogorszyły się warunki pracy osób obsługujących żurawie. Dane te stały się przyczynkiem do rozpoczęcia prac nad nową regulacją prawną. Ostatecznie powstało rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 22.10.2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących, które w znacznej części wejdzie w życie już 16.02.2019 r.

Główne założenia nowej regulacji

Pan dr Grzegorz Łyjak w komentarzu praktycznym "Przewodnik po zmianach w BHP w 2019 r." wskazuje, że operatorzy żurawi pracują w szczególnie trudnych warunkach, ponieważ wykonują pracę na wysokości, do tego przy zmiennej pogodzie, w wymuszonej pozycji ciała i w hałasie. Jest zdania, że rozporządzenie "przyczyni się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz ułatwi egzekwowanie wymagań przez organy zajmujące się kontrolą i nadzorem w tym zakresie". Pan Maciej Ambroziewicz w komentarzu praktycznym "BHP przy obsłudze żurawi - omówienie nowych przepisów" zwraca uwagę, że w nowych przepisach dokonano rozdzielenia funkcji operatora żurawia, sygnalisty i hakowego oraz wprowadzono zakaz jednoczesnego wykonywania tych czynności przez jedną osobę. Jak już wspomniano, przepisy w większości zaczną obowiązywać 16.02.2019 r. Wyjątek dotyczy regulacji traktujących o wyposażeniu kabiny żurawia i zapewnieniu oświetlenia terenu pracy żurawia, które wejdą w życie 16.05.2019 r., a także obowiązku montażu dźwigu (windy) ułatwiających dotarcie do kabiny żurawia, które wejdą w życie 16.11.2019 r.

Pan Maciej Ambroziewicz szczegółowo wyjaśni nowe przepisy podczas szkolenia online, które odbędzie się 7.02.2019 r. o godz. 10.00. Zachęcamy do rejestracji >>

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX BHP:

BHP przy obsłudze żurawi - omówienie nowych przepisów >

BHP przy obsłudze żurawi - szkolenie online >

Przewodnik po zmianach w BHP w 2019 r. >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

Zmiany w dozorze technicznym >

Eksploatacja, naprawy i modernizacja UTB - omówienie nowej regulacji >

Wybrane obowiązki z zakresu bhp w zależności od liczby pracobiorców i formy ich zatrudnienia >