Prezydent podpisał już tzw. tarczą branżową, czyli ustawę z 9 grudnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Prace nad nią w parlamencie trwały ponad miesiąc - projekt trafił do Sejmu 26 października.

Ustawa przewiduje wsparcie dla branż szczególnie dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19, m.in. gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej i edukacyjnej. Aby skorzystać z nowej tarczykonieczne jest prowadzenie działalności w jednej ze wskazanych kodami PKD branż. Najpierw w trakcie prac w Sejmie, potem w Senacie, zwiększoną liczbę kodów PKD z 25 do ponad 40.  Dodano m.in. firmy kateringowe, przewozowe, sklepy obuwnicze, pralnie (wykaz wszystkich kodów PKD zależnie od formy wsparcia poniżej). Pominęliśmy w nich kod 93.29.Z, którego nie ma w klasyfikacji i w wyszukiwarce na stronie biznes.gov.pl, ale pominięci zostaną właściciele pensjonatów i apartamentów. Ostateczna ustawa zawiera jeszcze jedną nową formę wsparcia  - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości 2 tys. zł miesięcznie przysługujące przez trzy miesiące, co w sumie daje 6 tys. zł. Ważne są też daty wejścia w życie przepisów. Te o zwolnieniu ze składek ZUS zaczną obowiązywać następnego dnia po publikacji, o dofinansowaniu do wynagrodzeń i mikropożyczce po trzech dniach, a o świadczeniu postojowym dopiero po 14. Firmy, które liczyły na objęcie zwolnieniem ze składek ZUS za okres od lipca do września, niestety się przeliczyły. Ustawa bowiem została zbyt późno uchwalona, a dla nich ustawowy termin na złożenie wniosku minął 30 listopada. Choć ustawodawca zrobił wyjątek dla hoteli i organizatorów turystyki, którzy dostali czas na złożenie wniosków do do 15 stycznia. Tyle, że za sprawą noweli można w drodze rozporządzenia i wydłużyć terminy na pomoc, i listę branż. I to jest dobra wiadomość, bo zwykle  przyjęcie rozporządzenia trwa szybciej niż uchwalenie ustawy.

Czytaj również: Nowe dotacje dla mikroprzedsiębiorców w tarczy branżowej - jak zdobyć 5 tysięcy złotych >>
Czytaj również: Rzecznik MŚP: wicepremier Gowin może wydłużyć termin na złożenie wniosku o pomoc z tarczy branżowej >>

Zwolnienie ze składek ZUS też pod warunkiem spadku obrotów

Ustawa zgodnie z dodanym ust. 10 do art. 31 zo przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.  Z wyliczeń rządu wynika, że na zwolnieniach ZUS zyskają najbardziej restauracje - zwolnienie ich ze składek to koszt ok. 197 mln zł, ale także sklepy sprzedające odzież  - zwolnienie ich ze składek to koszt ok. 85 mln zł. Warunkiem zwolnienia jest

 • Prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.
 • Posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego na dzień 30 września 2020 r.
 • Zgłoszenie do 30 czerwca 2020 r. podmiotu jako płatnika składek.
 • Wykazanie, że przychód w listopadzie jest o co najmniej 40 proc. niższy, niż w listopadzie 2019 r.
 • Przesłanie  deklaracji  rozliczeniowych  lub imiennych raportów miesięcznych za listopad 2020 r. – do 31 grudnia 2020 r.
 • Złożenie do ZUS wniosku do 31 stycznia 2021 r.

Płatnicy składek, którzy skorzystają ze zwolnienia, będą zobowiązani do złożenia deklaracji rozliczeniowej lub imiennego raportu miesięcznego za listopad do dnia 31 grudnia 2020 r., chyba że są zwolnieni z obowiązku jej składania. Jako, że termin opłacania składek tylko za siebie minął 10 grudnia, a 15 grudnia minie termin dla pozostałych płatników, część firm mogła je już uregulować. Te składki mogą podlegać zwrotowi lub będą zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań.

Jakie kody PKD kwalifikują do zwolnienia ze składek ZUS, jaka jest liczba płatników, koszt zwolnienia

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) - 21 456 / 85 mln zł
 • 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych)  - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach) - 5 600 / 6,59 mln zł
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach) - 12 348 / 10,05 mln zł
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach) - 7 542 / 7,08 mln zł
 • 49.32.Z (działalność taksówek osobowych) - brak danych, kod PKD dodany w Sejmie
 • 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany), brak danych, kod PKD dodany w Sejmie
 • 56.10.A (restauracje) - 39 010 / 197,20 mln zł
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) - 2 488 / 4,40 mln zł
 • 56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering) - brak danych, kod PKD dodany w Sejmie
 • 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna) - 2 418 / 13,99 mln zł
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) - 4 257 / 8,34 mln z
 • 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) - 7 232 / 11,66 mln zł
 • 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi) - brak danych, kod PKD dodany w Sejmie
 • 59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych) - brak danych, kod PKD dodany w Sejmie
 • 59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 59.14 (projekcję filmów lub nagrań wideo) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna) - 11 793 / 12,53 mln zł
 • 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego) - 1 582 / 1,94 mln zł
 • 79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) - 2 734 / 11 mln zł
 • 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni nauczyciele, trenerzy) - 10 063 / 12,31 mln zł
 • 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie
 • 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) - 16 210 / 29,45 mln zł
 • 86.90.D (działalność paramedyczna) - 3 071 / 4,25 mln zł
 • 90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych) - 5 499 / 32,79 mln zł
 • 90.02.Z (wspomaganie przedstawień) - 1 807 / 3,32 mln zł
 • 90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy) - brak danych, kod PKD dodany w Sejmie
 • 91.02.Z (muzea) - brak danych, kod PKD dodany w Sejmie
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych) - 1 479 / 32,26 mln zł
 • 93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej, chodzi m.in.: o centra fitness) - 2 577 / 6,17 mln zł
 • 93.19.Z (pozostała działalność sportowa) - 3 841 / 17,43 mln zł
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) - 1 080 / 3,45 mln zł
 • 93.29.A (działalność pokojów zagadek) - 82 / 0,10 mln zł
 • 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana) - 504 / 0,66 mln zł
 • 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa) - 4 160 / 9,70 mln zł
 • 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich) - brak danych, kod PKD dodany w Sejmie
 • 96.04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej) - 4 579 / 6,75 mln zł

Na żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Główny Urząd Statystyczny jest obowiązany przekazać informację, czy wskazany płatnik składek na wskazany dzień prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, kodem, o którym mowa odpowiednio

Wykluczeni ze zwolnienia ze składek

Niestety mamy złą wiadomość dla agentów turystycznych, pilotów wycieczek, przewodników turystycznych, organizatorów targów, przewoźników, prowadzących działalność artystyczną, literacką, czy pozaszkolną.  One miały zostać objęte zwolnieniem ze składek ZUS od  1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r. i przychód uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie był niższy co najmniej o 75 proc. stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. W tym wypadku wniosek należało jednak złożyć do 30 listopada - termin więc minął, a ustawa wciąż nie obowiązuje. By mogli skorzystać, potrzebna jest nowelizacja ustawy lub wydanie rozporządzenia przez ministra rozwoju wydłużającego termin. Co ciekawe tego problemu nie mają objęci kodami PKD:  55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki). Oni na mocy dodanego art. 31 zp mają czas na złożenie wniosku do 15 stycznia 2021 roku. Pobierz listę kodów PKD wykluczonych z możliwości zwolnienia ze składek ZUS za okres lipiec 2020-wrzesień 2020 >>

Świadczenie postojowe - warunek 40 proc. spadek obrotów

Ustawa zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł dla prowadzących działalność na dzień 30 września 2020 r. pod warunkiem posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego. Warunkiem do otrzymania takiego świadczenia jest uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40 proc. przychodu w stosunku do przychodu uzyskanego w październiku albo listopadzie w 2019 r. Z tym, że Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę jednorazowego dodatkowego świadczenia. Z szacunków rządu wynika, że z postojowego również skorzystają w znacznej mierze sprzedający na straganach i targowiskach.  Tyle, że liczone były dla krótszej listy kodów, tylko dla 20 pozycji.

Jakie kody PKD kwalifikują do świadczenia postojowego, jaka jest liczba płatników, koszt jednorazowego świadczenia

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) - 20 022 / 41,65 mln zł
 • 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych)  - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach) - 5 550 / 11,54 mln zł
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska) - 12 231 / 25,44 mln zł
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach) - 7 421 / 15,44 mln zł
 • 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 56.10.A (restauracje) - 32 046 / 66,66 mln zł 
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) - 2 385/ 4,96 mln zł
 • 56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna) - 2 210 / 4,60 mln zł
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) - 3 851 / 8,01 mln zł
 • 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) - 6 719 / 13,98 mln zł
 • 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi) - - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 •  59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna) - 11 517 / 23,96 mln zł
 • 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego) - 1 506 / 3,13 mln zł
 • 79.90.A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) - 2 268 / 4,72 mln zł
 • 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa) - 9 525 / 19,81 mln zł
 • 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie
 • 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie
 • 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) - 15 517 / 32,28 mln zł
 • 86.90.D (działalność paramedyczna) - 2 933 / 6,10 mln zł
 • 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych) - kod PKD dodany w Sejmie
 • 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych) - kod PKD dodany w Sejmie
 • 90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy), kod PKD dodany w Sejmie
 • 91.02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych) - 782 / 1,63 mln zł
 • 93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej) - 2 164 / 4,50 mln zł
 • 93.19.Z (pozostała działalność sportowa) - 2 572 / 5,35 mln zł
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) - 934 / 1,94 mln zł
 • 96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej) - 4 258 / 8,86 mln zł

Rząd wyliczył, że postojowe tylko dla 20 kodów PKD będzie kosztował 304,5 miliona złotych. 

Ponadto osobom, które jako rodzaj przeważającej działalności, mają kod 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z przysługuje prawo do dodatkowego postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości 2 tys. złotych przez trzy miesiące

Zgodnie z nowo dodanym art. 15 gga przedsiębiorcy, którzy co zasady nie zalegają z daninami  do końca trzeciego kwartału 2019 roku, mogą się ubiegać dofinasowanie do wynagrodzenia w kwocie 2000 zł na pracownika  z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. To oznacza, że 2 tys. zł przysługuje na zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy. Dofinansowanie przysługuje na okres 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca złożenia wniosku. Dofinansowanie przekazywane jest w transzach miesięcznych i stanowi pomoc de minimis. 

Aby otrzymać wsparcie należy:

 • należało prowadzić działalności na dzień 30 września 2020 r. i w tym dniu i posiadać odpowiedni numeru kodu PKD jako dominującego na ten dzień.
 • mieć przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu 2019 roku,
 • nie mieć przesłanek do upadłości, nie prowadzić postępowania restrukturyzacyjne lub likwidacyjnego.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników:

 • których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Wynagrodzenie to za III kwartał 2020 roku wynosi 5168,93 zł, a zatem jego trzykrotność to 15 506,79 zł
 • zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Wnioski można składać do 28lutego 2021 roku przez stronę www.praca.gov.pl - tak jak wnioski  z art. 15 gg.

Jakie kody PKD kwalifikują do dofinansowania do wynagrodzeń:

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
 • 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych)
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
 • 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany)
 • 56.10.A (restauracje)
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
 • 56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering)
 • 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
 • 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo art.)
 • 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi)
 • 59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych)
 • 59.14.Z (projekcja filmów)
 • 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych)
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna)
 • 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
 • 79.90.A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych)
 • 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)
 • 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)
 • 85.52.Z (pozaszkolna edukacja artystyczna)
 • 85.53.Z (Pozaszkolna edukacja z zakresu nauki jazdy i pilotażu)
 • 85.59.A (nauka języków obcych)
 • 85.59.B (pozostała edukacja, gdzie indziej niesklasyfikowane)
 • 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego)
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)
 • 86.90.D (działalność paramedyczna)
 • 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych)
 • 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych)
 • 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych)
 • 91.02.Z (działalność muzeów)
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych)
 • 93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)
 • 93.19.Z (pozostała działalność sportowa)
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)
 • 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia )
 • 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich)
 • 96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)

Przez okres dofinasowania pracodawca nie może z przyczyn niedotyczących pracownika wypowiedzieć mu umowy.

Mikropożyczka w wysokości 5 tys. zł

Niektórzy mikro, a więc zatrudniający do 9 osób, i mali przedsiębiorcy zatrudniający do 50 osób, będą mogli się starać o dotacje do wysokości 5 tys. zł. Pomoc ta ma kosztować budżet 865 milionów złotych, a otrzyma ją ponad 170 tys. przedsiębiorców. Dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności ma przyznawać starosta ze środków Funduszu Pracy. Będą się mogły starać o nie mikro i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność na dzień 30 września 2020 roku, odnotowali w październiku lub listopadzie 2020 roku spadek obrotów o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu z października lub listopada 2019 roku.

Jakie kody PKD kwalifikują do mikropożyczki:

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) 
 • 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych) - kod PKD dodany w Sejmie
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach)
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
 •  49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany) - kod PKD dodany w Sejmie
 • 56.10.A (restauracje) 
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
 • 56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering) - kod PKD dodany w Sejmie
 • 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
 • 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) 
 •  59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi) - kod PKD dodany w Sejmie
 • 59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych) - kod PKD dodany w Sejmie
 • 59.14.Z (projekcja filmów) - kod PKD dodany w Sejmie
 • 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych) 
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna)
 • 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
 • 79.90.C (usługi w zakresie rezerwacji) - kod PKD dodany w Sejmie
 • 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) 
 • 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni nauczyciele, trenerzy)
 • 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59. B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie
 • 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) 
 • 86.90.D (działalność paramedyczna)
 • 90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych) 
 • 90.02.Z (wspomaganie przedstawień) 
 • 90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy), kod PKD dodany w Sejmie
 • 91.02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych)
 • 93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej, chodzi m.in.: o centra fitness)
 • 93.19.Z (pozostała działalność sportowa) 
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)
 • 93.29.A (działalność pokojów zagadek) 
 • 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana)
 • 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa) - 4 160 / 9,70 mln zł
 •  96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich) -  kod PKD dodany w Sejmie
 • 96.04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej) 

Dotacja nie będzie mogła być udzielona firmie, która zawiesiła działalność na dzień 30 września 2020 roku. 

Ponadto formy, które wykażą ponad 40 proc. spadek przychodów, zyskają 5 tys. zł dotacji. 

Tadeusz Kościński, minister finansów, podkreślał, że potrzebna jest chirurgiczna precyzja, żeby pomoc trafiała dokładnie tam, gdzie jest potrzebna. Zdaniem rządu zaś ze przygotowanych instrumentów skorzysta ok. 200 tys. przedsiębiorców i 372 tys. pracowników. Tyle, że wymienione PKD nie obejmują wszystkich przedsiębiorców dotkniętych skutkami Covid-19.