Za projekt, który właśnie został opublikowany, odpowiedzialne jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jak wskazano wcześniej w założeniach opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, obecnie obowiązujące regulacje nie zapewniają odpowiedniego wsparcia inwestycjom skutecznego rozwoju odnawialnych źródeł energii - stąd konieczność wprowadzenia zmian. Trzeba również dostosować polskie przepisy do prawa unijnego. Jak wskazuje resort, obecnie obowiązujące przepisy prawa nie zapewniają pełnej zgodności z nowymi dokumentami europejskimi, które odnoszą się do zakresu udzielanej pomocy publicznej w systemach wsparcia OZE, kogeneracji, jak również dla odbiorców energochłonnych. Brak uregulowania w powyższym zakresie i kontynuowanie przydzielania wsparcia na dotychczasowych zasadach powoduje ryzyko uznania przez Komisje Europejską, że pomoc udzielana jest bezprawnie i niezgodnie z europejskimi zasadami. Dlatego w projekcie zaproponowano dostosowanie ulg dla odbiorców energochłonnych do CEEAG (Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią z 2022 r.). Kryteria skorzystania ze wsparcia mają być zaktualizowane i opierać się na następujących wytycznych: 

  1. Zaktualizowana zostanie lista sektorów uprawnionych do ulg dla odbiorców energochłonnych zgodnie z katalogiem określonym w CEEAG;
  2. Wprowadzenie dwóch poziomów ulg: dla przedsiębiorstw w sektorach narażonych na szczególnie ryzyko ucieczki emisji w wysokości 85 proc. obowiązku oraz dla przedsiębiorstw w sektorach narażonych na ryzyko ucieczki emisji na poziomie 75 proc.;
  3. Utrzymanie kryterium kwalifikacji przedsiębiorstwa jako odbiorcy przemysłowego w odniesieniu do minimalnego progu na poziomie 3 proc. energochłonności;
  4. Wprowadzenie opłaty wyrównawczej, która będzie wnoszona przez odbiorców energochłonnych uprawnionych do ulg w przypadku, gdy ulgi te spowodują łącznie, że stawka opłat, o której mowa w Wytycznych CEEAG spadnie poniżej wymaganego poziomu. 

Czytaj też: Zrozumieć cele OZE - najnowszy raport Forum Energii

Szybsza droga do wydania zezwolenia 

Jak wynika z założeń projektu, łatwiej ma być również uzyskać zezwolenie na inwestycje związane z OZE. Resort zaznacza, że wprowadzone zmiany przyczynią się do skrócenia terminu trwania procedur dla instalacji i projektów dla wybranych źródeł wytwarzania energii odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem montowanych na budynkach instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystujących do wytwarzania energii energię promieniowania słonecznego i położonych na tym samym terenie magazynów energii elektrycznej, pomp ciepła itp. 

Zmiany obejmą procedury na wydanie:

  1. Decyzji o pozwoleniu na budowę w przedmiocie robót budowlanych;
  2. Warunków przyłączenia do sieci elektroenergetyczne oraz ciepłowniczej;
  3. Koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej lub koncesji na wytwarzanie ciepła;
  4. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  5. Wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w małej instalacji w zakresie małych instalacji.

Dodatkowo procedury uzyskania decyzji środowiskowej w odniesieniu do określonych przepisami zamierzeń odnoszących się do instalacji OZE, powiązanych z nimi sieci oraz magazynów energii elektrycznej mają być traktowane jako stanowiące realizację nadrzędnego celu publicznego oraz uznawane za służące zdrowiu i bezpieczeństwu publicznemu.