Zmiany w PIT, tj. wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji, której wartość przekracza 15 tys. zł., została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Przepisy stanowią również, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca takiej transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą zmniejszają koszty uzyskania przychodów, albo w przypadku braku możliwości ich zmniejszenia zwiększają przychody w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
Obowiązujące rozporządzenie dotyczące prowadzenia PKPiR, w katalogu dowodów księgowych, które stanowią podstawę zapisów w tej księdze, nie przewiduje dowodów, na podstawie, których podatnik dokonuje zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) na podstawie art. 22 ustawy o PIT. W związku z powyższym, należało dodać regulacje poszerzające katalog dowodów o wyraźne wskazanie, że jest nim również dokument dotyczący zmniejszenia kosztów (zwiększenia przychodów) o nieprawidłowo dokonaną płatność.
Ponadto do rozporządzenia o prowadzeniu PKPiR wprowadzone zostały zmiany mające na celu dostosowanie używanej terminologii do wchodzącej w życie 1 marca 2017 r. reformy organizacji administracji skarbowej.