Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Założenia zostały opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 

Zgodnie z propozycją, zmiany mają dotyczyć trzech spółek: Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ElectroMobility Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i Polskiego Funduszu Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Dotychczas organem reprezentującym państwo i podejmującym decyzję był premier, zaproponowano jednak, by te zadania przekazać ministrowi aktywów państwowych. 

- Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym to do ministra właściwego do spraw aktywów państwowych należy z mocy ustawy wykonywanie prawa z akcji Skarbu Państwa. A zatem należy wykreślić te trzy spółki z wykazu spółek stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Wykreślenie ww. spółek z wykazu spółek spowoduje, że wykonywanie prawa z akcji Skarbu Państwa będzie regulowane na podstawie przepisu ustawowego - wyjaśniono potrzebę zmiany. 

Przepisy mają zostać uchwalone jeszcze w I kwartale 2024 r.