Pytanie:
Czy do zgłoszenia budowy budynku rekreacji indywidualnej, w którym przewidziano ogrzewanie, należy dołączyć charakterystykę energetyczną?
Czy przyjmując zgłoszenie takiego budynku należy również rozpatrzyć takie zagadnienia, jak zaopatrzenie w wodę, utylizacja ścieków itp.?

Odpowiedź:
Nie ma obowiązku dołączania charakterystyki energetycznej do zgłoszenia budynku rekreacji indywidualnej wyposażonego w instalację ogrzewania.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - dalej pr. bud. pozwolenia na budowę nie wymaga budowa "wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki"; budowa takiego budynku, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 pr. bud., wymaga zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Przy czym zgodnie z ust. 4b tego przepisu "do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się odpowiednio". Ustawodawca nie wprowadził więc obowiązku dołączania projektu budowlanego do budynku rekreacji indywidualnej, a tym samym nie nałożył obowiązku sporządzania charakterystyki energetycznej takiego obiektu.

Ustawodawca nie nakazał również określana i rozstrzygania, na etapie dokonywania zgłoszenia budowy budynku rekreacji indywidualnej, kwestii związanych z dostarczaniem niezbędnych dla jego funkcjonowania mediów. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pr. bud. "w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami".

Nie zwalnia to jednak inwestora z obowiązku przestrzegania przepisów dotyczących wyposażenia budynku w odpowiednie instalacje i przyłączenie ich do sieci, w szczególności wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.