Powyższa zmiana w rozporządzeniu w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego ma ułatwić dokonywanie czynności polegających na informowaniu naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym oraz występowaniu z wnioskami o uzyskanie wymienionych wyżej zaświadczeń i informacji.

 
W związku z utworzeniem skonsolidowanej administracji skarbowej w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, konieczne było także zastąpienie użytego w rozporządzeniu zwrotu „administracji podatkowej” - zwrotem „Krajowej Administracji Skarbowej”.
 
Ponadto przepisy rozporządzenia dostosowano do zmienionych regulacji Ordynacji podatkowej, poprzez zastąpienie „ministra właściwego do spraw finansów publicznych” – „Szefem Krajowej Administracji Skarbowej” jako podmiotu, do którego zgłaszane są pełnomocnictwa ogólne, zawiadomienia o ich zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu.
 
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13.02.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. poz. 301) wejdzie w życie 1 marca 2017 r. z wyjątkiem zmian dotyczących rozszerzenia katalogu spraw o składanie zgłoszeń aktualizacyjnych i wniosków, które wejdą w życie 1 czerwca 2017 r.