Odpowiedź: tak, powinna Pani wpisać do księgi "zerowy" remanent.
Uzasadnienie: zasady prowadzenia PKPiR określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) – r.p.k.p.r. Z przepisów tych wynika, że obowiązek założenia księgi powstaje – w przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej – na dzień rozpoczęcia działalności (zob. § 10 ust. 1 r.p.k.p.r.).
Z przepisów r.p.k.p.r. wynika również obowiązek sporządzania i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego spisem z natury (a potocznie również remanentem). Obowiązek ten istnieje, między innymi, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego (zob. § 27 ust. 1 r.p.k.p.r.). A zatem rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury (remanentu).
Z przepisów nie wynika czy obowiązek wpisania remanentu do księgi istnieje również wówczas, gdy ma on wartość "zerową". Tym niemniej przyjmuje się, że istnieje taki obowiązek. W konsekwencji w przestawionej sytuacji powinna Pani wpisać do księgi "zerowy" remanent. Uczynić to Pani może wpisując w poz. 1 w księdze informację typu "Spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności wynosi 0 zł" czy "Remanent początkowy wynosi 0 zł".
Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że przepisy nie przewidują konkretnej kolumny, w której wykazywane są spisy z natury. Przewidują jedynie, że spis z natury musi być wpisany do księgi według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne, szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników, które to zestawienie przechowuje się łącznie z księgą (zob. § 29 ust. 5 r.p.k.p.r.). Prowadzi to do wniosku, że wartości wynikające ze spisów z natury nie muszą być wykazywane w konkretnych kolumnach podatkowej księgi przychodów i rozchodów.