Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .Chodzi o powierzchnie zabudowy, wysokość itp. Nadmieniam, że w pobliżu nie ma żadnego sąsiedztwa na podstawie, którego można by je określić, a inwestor wnioskuje np. o 80% powierzchni zabudowy.

Jakie parametry należy zawrzeć w decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy zagrodowej, gdy inwestor wystąpi z wnioskiem na podstawie art. 61 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

Czy można dowolnie ustalić takie warunki?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej u.p.z.p., wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe w przypadku łącznego spełnienia warunków określonych w tym przepisie.Jednym z nich jest to, by co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, była zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu (art. 61 ust. 1 pkt u.p.z.p.).Przepis art. 61 ust. 4 u.p.z.p. dodaje jednak, że przepisu art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.

Innymi słowy, w przypadku zabudowy zagrodowej odpowiadającej powyższym przesłankom nie znajduje zastosowania tzw. zasada dobrego sąsiedztwa. Nie oznacza to jednak, że warunki zabudowy mogą być określane całkowicie swobodnie. Trzeba bowiem pamiętać o zasadach ogólnych, jakimi należy się kierować w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a które określa art. 1 ust. 2 u.p.z.p. Jeśli z punktu widzenia tych zasad, jak również z punktu widzenia przepisów szczególnych, nie ma przeszkód, by teren był zabudowany w 80%, to należy uznać, że będzie to dozwolone.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .