Wójt gminy określił spółce wysokość podatku od nieruchomości dla działek, zabudowanych budowlami i urządzeniami stanowiącymi szlak linii kolejowej. Organ zauważyły, że linia kolejowa nie jest wykorzystywana na regularne przewozy kolejowe, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o jej udostępnienie od licencjonowanego przewoźnika. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. "a" ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym.

Spółka zaskarżyła decyzję. W uzasadnieniu wskazała, iż organy błędnie przyjęły, że ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) można skorzystać tylko w przypadku udostępnienia linii kolejowej przewoźnikowi a nie "bycia gotowym" do wypełnienia tego obowiązku. Oznaczałoby to, że istnienie obowiązku podatkowego uzależnione byłoby wyłącznie od działania lub zaniechania przewoźników a nie od tego czy linia jest czynna i może być wykorzystywana do przewozów. Oznaczałoby to też wątpliwości ile przewozów ma być realizowanych w ciągu roku aby można było skorzystać ze zwolnienia.

Zdaniem NSA art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) nie daje podstaw do przyjęcia, że ze zwolnienia przewidzianego w tym przepisie można skorzystać tylko w przypadku udostępnienia linii kolejowej przewoźnikowi, a nie "bycia gotowym do wypełnienia tego obowiązku". Wykładnia językowa tego przepisu nie daje podstaw do wprowadzenia dodatkowego warunku zwolnienia od podatku jakim jest obowiązek świadczenia w postaci udostępnienia budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej ściśle określonemu podmiotowi. W art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. a) mowa jest o zwolnieniu od podatku budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej oraz zajętych pod nie gruntów, jeżeli zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym.

Zdaniem NSA sformułowanie "zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania" należy rozumieć w ten sposób, że zarządca ma obowiązek jedynie pozostawania w gotowości do udostępniania budowli w każdym czasie licencjonowanym przewoźnikom kolejowym. Zwolnione od podatku na podstawie omawianego przepisu są te budowle, których zarządca ma obowiązek ich udostępnienia, jeśli zwróci się o to właściwy podmiot. Czym innym jest być zobowiązanym do udostępniania budowli, a czym jest udostępniać budowle. Zatem Sąd pierwszej instancji w sposób nieuprawniony uzależnił zwolnienie od podatku od warunku faktycznego udostępnienia budowli.

Na podstawie: Wyrok NSA II FSK z 24 kwietnia 2012 r., sygn. akt 2014/10, prawomocny