Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:

Czy zarządca centrum handlowego ma obowiązek przeprowadzania analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody pitnej?
Na terenie centrum handlowego zlokalizowane są punkty gastronomiczne i bary kawowe. Obiekt zaopatrywany jest w wodę pitną z wodociągu miejskiego na podstawie stosownej umowy. Czy zarządca centrum handlowego zobowiązany jest do wykonywania analiz laboratoryjnych wody pitnej? Czy może obowiązek ten ciąży na najemcy sprzedającym produkty żywnościowe?
Proszę o podanie podstawy prawnej i ewentualnego zakresu i częstotliwości wykonywania analiz. Czy analizy powinny być wykonane na każdym punkcie czerpania wody, czyli np. u każdego najemcy osobno?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 139) - dalej u.z.w.o.ś., to przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić m.in. należytą jakość dostarczanej wody. Jest ono zobowiązane do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.
Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.) - dalej r.j.w.p.s., punktem, w którym woda musi spełniać stosowne wymagania jakościowe, jest w przypadku wody:
1) pobieranej z urządzeń i instalacji wodociągowych - punkt czerpalny w terenie lub w zabudowaniach i obiektach z zaworów używanych zwykle do pobierania wody;
2) wykorzystywanej w zakładzie produkcji lub obrotu żywnością - punkt czerpalny wody wykorzystywanej w produkcji lub obrocie żywnością.
Ocena przydatności wody przeprowadzana przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej obejmuje prowadzenie badań jakości wody z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 6 do r.j.w.p.s., gdy nie wystąpią okoliczności mogące spowodować zmianę jakości wody, oraz każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie (§ 4 pkt 1 lit. b oraz c r.j.w.p.s.).
Odrębną kwestią jest konieczność spełniania stosownych wymagań higieniczno-sanitarnych przez same zakłady produkcji i obrotu żywnością (czyli wspomniane w pytaniu punkty gastronomiczne i bary kawowe). Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit a rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r., s. 1), główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności spoczywa na podmiocie prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze.
AUTOR:  Aleksandra Skowysz

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.