Norma PN-70/B-02365 w rozdziale 4 określa zaokrąglanie wyników do 0,1 m2.
W którym momencie należy zastosować to zaokrąglenie: w obliczaniu każdego pojedynczego pomieszczenia, czy w podsumowaniu powierzchni całego budynku?

Odpowiedź

Na wstępie należy wyjaśnić, że norma PN-70/B-02365 "Powierzchnia budynków. Norma liczenia powierzchni lokali" została wycofana i zastąpiona normą PN-ISO 9836:1997 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych".

Następnie należy wyjaśnić, że od dnia 29 kwietnia 2012 r. zmieniły się zasady stosowania ww. normy. Do tego dnia nie była to norma powszechnie obowiązująca – jej stosowanie w budownictwie było dobrowolne (choć zwykle była stosowana). Natomiast od tej daty PN-ISO 9836:1997 stała się normą obligatoryjną. Obowiązek jej stosowania wprowadzony został na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Zgodnie z pkt 5.1.1.2 tej normy "pole powierzchni podaje się w m2 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku".

Przepis ten nie wskazuje, czy zaokrąglenie to odnosi się do poszczególnych pomieszczeń i powierzchni, czy też do całego budynku. Jeśli brak jest takiego doprecyzowania należy przyjąć, że należy stosować je do każdego dokonywanego obliczenia. Norma wprowadza 9 podstawowych rodzajów powierzchni np. powierzchnia zabudowy, powierzchnia całkowita kondygnacji. Obliczając więc rodzaj danej powierzchni lub też danego pomieszczenia należy podawać go z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Należy także wyjaśnić, że w przypadku stosowania normy PN-70/B-02365, z uwagi na brak konkretyzacji stosowania zaokrągleń, należy stosować te same zasady, a więc dokonywać zaokrąglenia w przypadku każdej liczonej powierzchni.