Krajowy plan gospodarki odpadami nakłada obowiązek zamknięcia składowisk odpadów komunalnych, nie posiadających odpowiedniego wyposażenia technicznego do końca 2009 r.
Czy termin ten określają również inne akty prawne?
Czy możliwe jest zamknięcie takiego składowiska w roku 2012?

Składowiska niespełniające wymagań określonych w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549) muszą być zamknięte do końca 2009 r. Termin ten nie może zostać przedłużony, np. do 2012 r. Terminy zamykania składowisk niespełniających wymagań określają przepisy wspólnotowe w dyrektywach. Są to akty wymagające wdrożenia do polskiego ustawodawstwa. Zostało to uczynione. Zapewne w pytaniu chodzi o dyrektywę 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. U. UE. L. z 1999 r. tom 182, str. 1)- dalej dyrektywa 1999/31/WE, która wprowadziła szczegółowe wymagania, jakie powinny być spełnione na poszczególnych rodzajach składowisk odpadów. Wskazuje ona m.in. sposób eksploatacji i zamykania składowisk (art. 11, 12 i 13 dyrektywy 1999/31/WE) oraz termin dostosowania istniejących składowisk odpadów do wymagań dyrektywy jako dzień 16 lipca 2009 r.
Ogólne kwestie odnoszące się do składowisk odpadów określone zostały w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.)- dalej u.o. Natomiast szczegółowe wytyczne ujęto w aktach wykonawczych do u.o.:
- rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549)
- oraz rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858).

Z uwagi na fakt, iż w Polsce większość składowisk nie spełniała wymagań technicznych i lokalizacyjnych wynikających z dyrektywy, obiekty te, aby móc dalej funkcjonować, zostały zobowiązane dostosować się do tych wymagań zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.)- dalej u.w.u.p.ś.
Poprzez dostosowanie składowiska należy rozumieć takie zabezpieczenie obiektu, aby nie nastąpiła ewentualna infiltracją zanieczyszczeń do gruntu i wód powierzchniowych. Ostateczny termin dostosowania się składowisk mija z końcem 2009 r., jeśli składowiska nie dostosują się, zostaną zamknięte.
Dla składowisk niedostosowanych były wydane decyzje dostosowawcze, zgodnie z art. 33 u.w.u.p.ś. Obowiązek dostosowania składowisk do wymogów przepisów o odpadach do końca 2005 r. (tzw. małe dostosowanie) lub do końca 2009 r. (tzw. duże dostosowanie). Zgodnie z art. 33 ust. 5 u.w.u.p.ś. dla składowiska, dla którego była wydana decyzja o tzw. małym dostosowaniu i które mimo wykonania obowiązków wynikających z tej decyzji negatywnie oddziałuje na środowisko, powinna być wydana decyzja o zamknięciu najpóźniej do końca 2009 r. Dla składowisk, które nie dostosowały się w przewidzianych w decyzjach terminach, nie ma w obowiązujących przepisach procedury zamykania ich z urzędu. Przy zamykaniu takich składowisk obowiązuje art. 54 u.o., zgodnie z którym zgoda na zamknięcie składowiska wydawana jest na wniosek zarządzającego składowiskiem.

Alicja Brzezińska