Obywatel Ukrainy wystąpił do wojewody z wnioskiem o udzielenie mu zezwolenia na zamieszkanie w Polsce na czas oznaczony. Po przeanalizowaniu wniosku, organ wezwał go do uzupełnienia braków formalnych w postaci tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca nie dostarczył dokumentu w terminie, zatem organ pozostawił wniosek bez rozpoznania.

Cudzoziemiec w skardze do WSA wyjaśnił, że przedstawił dokumenty dotyczące miejsca zamieszkania tzn. odpis notarialny potwierdzenia jego zameldowania na pobyt czasowy, wystawionego przez urząd miejski.

WSA przyznał rację wojewodzie, iż nie mógł on uznać notarialnego potwierdzenia zameldowania za tytuł prawny do lokalu.

Sąd wyjaśnił, iż ewidencja ludności służąca rejestrowaniu pobytu ma charakter wyłącznie porządkowy, co oznacza, że zameldowanie nie jest związane z przysługującym do lokalu tytułem prawnym.


Natomiast umowę najmu lokalu cudzoziemiec doręczył z przekroczeniem terminu wyznaczonego mu na uzupełnienie tego braku, a zatem już po zamknięciu jego sprawy.


Na podstawie:
Wyrok WSA w Gdańsku z 10 lipca 2014 r., sygn. akt III SAB/Gd 52/14, nieprawomocny