W wydanej niedawno w opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych można przeczytać, że Zamawiający, obliczając szacunkową wartość zamówienia na roboty budowlane, musi uwzględnić zarówno przewidywany koszt wykonania samych robót budowlanych, biorąc pod uwagę koszty robocizny, materiałów i pracy sprzętu, narzuty na koszty ogólne i koszty pośrednie wykonawcy, koszty zakupu oraz zysk, a także wartość dostaw lub usług, którą zamierza oddać do dyspozycji wykonawcy i które są niezbędne do wykonania robót budowlanych. Więcej>>