Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przedłożony przez ministra finansów.

Za jego sprawą KNF zyska w pilnych przypadkach możliwość natychmiastowej i nadzwyczajnej interwencji w stosunku do funkcjonujących w naszym kraju zagranicznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. Chodzi o konieczność szybkiego usunięcia lub zapobieżenia naruszaniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia – przez zastosowanie takich samych środków jak w przypadku krajowych zakładów ubezpieczeń.

W projekcie doprecyzowano, że przepisy dotyczące m.in. sankcji za przekroczenie terminów na wypłatę odszkodowania ubezpieczonemu, dotyczą również zagranicznych zakładów ubezpieczeń. Za niewypłacenie przez nie odszkodowania w określonym ustawowo terminie, wynikającego np. z obowiązkowego ubezpieczenia OC KNF będzie mogła nałożyć karę pieniężną na zakład lub jego członka zarządu. Ponadto KNF w określonych przypadkach będzie mogła zakazać wykonywania w Polsce działalności przez zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji. Teraz projekt trafi do Sejmu. Większość jego przepisów ma obowiązywać po 14 dniach od  ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.