Zachodniopomorskie: prace nad kolejnymi planami zadań ochronnych

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem kolejnych czterech planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w zachodniopomorskim:

1. Bagna Rozwarowskie PLB320001;

2. Mechowisko Manowo PLH320057;

3. Ostoja Witnicko – Dębniańska PLB320015;

4. Puszcza Nad Gwdą PLB300012.

W lipcu br. odbyły się pierwsze spotkania ze społeczeństwem na terenie gmin Rozwarowo, Wałcz, Manowo, Dębno. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 96 osób.Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 ustanawia w drodze zarządzenia regionalny dyrektor ochrony środowiska, który kieruje się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Projekt planu sporządza sprawujący nadzór nad obszarem (zwykle regionalny dyrektor ochrony środowiska, niekiedy dyrektor parku narodowego).W procedurze tej konieczny jest udział osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Istotna jest również możliwość wnoszenia uwag i wniosków ze strony ogółu społeczeństwa.Plan zadań ochronnych może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony tych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt.Planowanie ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części może być pogłębione przez sporządzenie bardziej szczegółowego planu ochrony.

Opracowanie: Ewa Saj

Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z dnia 11 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 11 sierpnia 2014 r.