Zabrze zmienia swoje przemysłowe oblicze

Dotychczas zdegradowane, poprzemysłowe tereny Zabrza, dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności, mają szansę na drugie życie. Będą służyć mieszkańcom jako miejsca spacerów, rekreacji, sportu i wypoczynku.

W Zabrzu (woj. śląskie) znajduje się bardzo wiele obszarów zniszczonych działalnością człowieka. Na zdegradowanych terenach miasta powstają nielegalne wysypiska śmieci, gruzu oraz składowiska po procesach poprodukcyjnych. Stanowią one miejsca niebezpieczne dla zdrowa i życia ludzi oraz zwierząt. Jednocześnie występują na nich obszary przyrodniczo cenne, które należy chronić.

Projekt Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze zakłada rekultywację łącznie 8 wielkoobszarowych, niezurbanizowanych terenów o łącznej powierzchni prawie 189 ha. Proces rekultywacji w zależności od terenu i stopnia jego degradacji, obejmuje m.in. wymianę skażonej gleby, posadzenie drzew i krzewów, wysiew traw, a wcześniej wywóz odpadów z dzikich wysypisk. Zakres prac obejmuje także badania glebowe, wytyczenie szlaków i ścieżek rowerowych oracz czynności pielęgnacyjne.

Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (działanie 2.2 - Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich), Programu Infrastruktura i Środowisko. Jego koszt całkowity to prawie 48 mln zł, zaś wartość dofinansowania sięga ponad 40 mln zł.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 6 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 6 czerwca 2012 r.