Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Pytanie:
Stacja demontażu pojazdów przyjmuje kompletny pojazd. Po wyrejestrowaniu pojazd zostaje poddany procesowi odzysku i recyklingu. Pewne elementy mogą być wykorzystane powtórnie. Reszta zostaje zezłomowana. Czy w takim przypadku można sprzedać np. szyby, silnik, opony, sprzęgło i inne i oddać ramę na złom? Czy na wszystko trzeba wystawić KPO? Czy tylko na podstawie KPO można wypełnić kartę ewidencji? Czy z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży stacja demontażu musi się rozliczyć przed urzędem marszałkowskim?

Odpowiedź:
Sprzedaż zarówno przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia, jak również odpadów pochodzących z demontażu pojazdu jest jak najbardziej możliwa. KPO wystawia się jedynie w przypadku przekazywania odpadów. Należności, jakie z tytułu takiej sprzedaży uzyskuje przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, nie podlegają rozliczeniu wobec marszałka województwa.

Uzasadnienie:
Pojęcie stacji demontażu należy rozumieć zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1162) - dalej u.r.p.w.e., jako zakład prowadzący przetwarzanie, w tym demontaż obejmujący wymienione w przepisie czynności.
Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji i powstających z nich odpadów. Szczegółowo sposób demontażu określa § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 143, poz. 1206, z późn. zm.). Jedynie w odniesieniu do zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych art. 21 ust. 2 u.r.p.w.e. konkretyzuje odbiorcę tych odpadów - zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, który spełnia szczególne wymagania wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.). Pozostałymi odpadami przedsiębiorca prowadzący stację demontażu gospodaruje zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) - dalej u.o., tj. we własnym zakresie (jeżeli uzyskał odpowiednie zezwolenie) lub przekazując innym posiadaczom odpadów, którzy takie zezwolenia posiadają. Tym posiadaczem odpadów może być również podmiot prowadzący punkt skupu odpadów, który ma zezwolenie na zbieranie rodzaju lub rodzajów odpadów przekazywanych przez stację demontażu. Gospodarowanie we własnym zakresie obejmuje w szczególności przygotowanie do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą być przeznaczone do ponownego użycia.
Należy przy tym pamiętać, iż na przedsiębiorcy prowadzącym stację demontażu ciąży obowiązek osiągnięcia poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wymaganej wysokości (art. 28 ust. 1 u.r.p.w.e.). Ilość odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu. Ewidencja ta jest prowadzona zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w u.o., tzn. obejmuje kartę przekazania odpadu (KPO) i kartę ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji. Karta ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji dotyczy gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji, o których mowa w art. 3 pkt 6 u.r.p.w.e., oraz odpadów powstających w wyniku ich demontażu. Wzory tych dokumentów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673) - ale niebawem powinno zostać wydane nowe rozporządzenie. Masa przedmiotów wyposażenia i części pojazdów przeznaczonych do ponownego użycia jest uwzględniana tylko w karcie ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji, natomiast ich sprzedaż innym podmiotom nie wymaga wystawiania KPO. Sprzedawane elementy wyposażenia i części przeznaczone do ponownego użycia nie są bowiem już odpadami, tylko stały się ponownie produktami. KPO jest natomiast wymagana w przypadku przekazywania tych elementów, które są odpadami pochodzącymi z demontażu pojazdów. Karta ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji zawiera różnorodne informacje, KPO może być źródłem tylko niektórych danych.
Z należności uzyskanych w wyniku sprzedaży elementów wyposażenia lub części oraz ewentualnie ze sprzedaży odpadów prowadzący stację demontażu nie rozlicza się wobec organów ochrony środowiska.
 

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.