Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Odpowiedź:

Wnioskujący o udostępnienie informacji udostępnianej bez pisemnego wniosku nie musi się przedstawiać. Organ może wylegitymować takiego wnioskodawcę, ale powinien pamiętać, że nie ma podstawy prawnej do takiego działania.


Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 4 ustawy 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) - dalej u.o.o.ś., każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych w art. 8-26 u.o.o.ś. Informację nie wymagającą wyszukiwania udostępnia się bez pisemnego wniosku (por.: art. 12 ust. 2 pkt 1 u.o.o.ś.).

W piśmiennictwie przyjmuje się, że dostęp do informacji przysługuje niezależnie od obywatelstwa czy miejsca zamieszkania oraz niezależnie od tego, czy wnioskujący ma interes prawmy lub faktyczny związany z informacją lub sprawą, w przypadku zaś informacji udostępnianej bez pisemnego wniosku nie jest konieczne nawet posiadanie przez wnioskującego zdolności do czynności prawnych (por.: (red.) J. Jendrośka, Ustawa - Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wrocław 2001 r., s. 148 i 149). Biorąc powyższe pod uwagę, nie ma potrzeby ani podstaw do tego, aby wnioskującego o udzielenie takiej informacji pytać o jego dane / legitymować.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.