Kancelaria Jara&Partners wniosła w imieniu Alpine Bau Deutschland AG pozew przeciwko Skarbowi Państwa – Ministerstwu Sportu i Turystyki o naprawienie szkody w wysokości 139 mln zł poniesionej w związku z budową Stadionu Narodowego Warszawie. Alpine Bau Deutschland AG wraz ze spółką – córką Alpine Construction Polska Sp. z o.o. oraz Alpine Bau GmbH z siedzibą w Austrii były jednymi z głównych wykonawców Stadionu Narodowego (w skład konsorcjum wykonawców wchodziła także PBG S.A. i Hydrobudowa Polska S.A – obie spółki są obecnie w upadłości). Wniesienie pozwu poprzedziły starania Alpine Bau Deutschland AG o pozasądowe rozwiązanie sporu, które jednak nie zakończyły się powodzeniem.Pozew obejmuje żądanie naprawienie szkody powstałej w wyniku niewykonania oraz nienależytego wykonania przez Skarb Państwa obowiązków inwestora. W opinii powodowej spółki poważne uchybienia inwestora wiązały się z przekazaniem wykonawcy wadliwej dokumentacji projektowej, wprowadzaniem licznych zmian i uzupełnień do dokumentacji generujących dodatkowe koszty a także zleceniem prac dodatkowych. W imieniu Skarbu Państwa obowiązki inwestora wykonywała spółka celowa – Narodowe Centrum Sportu.


(JARA & PARTNERS Sp.k.)