Pełna treść komentarza dostępna jest w  programie Serwis Budowlany .

Zagadnienia wstępne

Wykonawca robót budowlanych niewykonując ciążących na nim szczególnych obowiązków, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej, cywilnej i karnej. W zależności od danego stanu faktycznego organami właściwymi do egzekwowania bądź sprawdzania przestrzegania właściwych przepisów mogą być w szczególności powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, policja lub straż miejska.Warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) - dalej r.u.w.a., wykonawca prac zobowiązany jest do zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania oraz wykonywania prac związanych z usuwaniem wskazanych wyrobów w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska i powodujący zminimalizowanie pylenia. Obowiązki te winny zostać wykonane w sposób szczegółowo określony we wskazanym paragrafie.


Natomiast jak wynika z § 6 ust. 2 r.u.w.a. wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. Zgłoszenie wykonywania prac ma na celu umożliwienie wskazanym organom zbadanie prawidłowości realizacji określonego zamierzenia, przez co będą one właściwe do podejmowania działań w zakresie własnej właściwości.


W szczególności, jeżeli wykonawca prac realizuje je w związku z wykonywaniem określonego zamierzenia budowlanego, to zastosowanie może znaleźć art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud., z którego wynika, iż w właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych między innymi w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pr. bud., organem właściwym do podjęcia wskazanego postanowienia jest właściwy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Jak wynika z art. 90 pr. bud., jeżeli wykonawca pomimo wydania postanowienia o wstrzymaniu prowadzenia robót nadal je wykonuje, to podlega on grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
(...)

Pełna treść komentarza dostępna jest w programie Serwis Budowlany .