Pytanie:
Czy istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wynikające z art. 36a ust. 1 pr. bud. zostały zdefiniowane?

Odpowiedź:
Przepis art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud. określa rodzaje odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego, które należy kwalifikować jako istotne. Katalog ten ma charakter wyczerpujący. Żadne przepisy wskazanej ustawy, ani innego aktu prawnego nie wprowadzają uszczegółowienia poszczególnych przypadków zaliczanych do istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego. Regulacja art. 36a ust. 5 pr. bud. jest w tym zakresie kompletna i nie ma bardziej dokładnych definicji ustawowych.
To do projektanta należy wstępna ocena odstępstw, zaś do organów nadzoru budowlanego, a także sądów administracyjnych należy weryfikacja tej oceny oraz zastosowanie tej regulacji do konkretnego stanu faktycznego, w wyniku którego stwierdzone zostanie, czy dane odstępstwo może być kwalifikowane jako istotne. O takim charakterze decydują okoliczności konkretnej sprawy.

Jedynie w odniesieniu do określonego zamierzenia można wypowiedzieć się, czy planowane bądź dokonane odstępstwa mają charakter istotny. W tym zakresie można posiłkować się poglądami wyrażanymi w orzecznictwie sądów administracyjnych, ale jedynie wówczas, gdy opisany zostanie precyzyjnie stan faktyczny pozwalający na ustalenie, na czym odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego polegały.