Prezydent Miasta zatwierdził projekt budowlany i udzielił Spółdzielni Mieszkaniowej pozwolenia na budowę dwóch budynków garażowych. Odwołanie od tej decyzji wniosła Aldona S. (dane zmienione), która wskazała, że na skutek wydania pozwolenia na budowę doszło do naruszenia interesów właścicieli działek sąsiednich. Podniosła również, że inwestor rozpoczął już roboty budowlane. Na tej podstawie przeprowadzono kontrolę, w wyniku której stwierdzono, że inwestor zakończył już roboty budowlane. Wojewoda uchylił więc decyzję organu I instancji i umorzył postępowanie. Wskazał, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna. Podkreślił również, że zmiana brzmienia art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego nie oznacza, że w każdym przypadku będzie istniała możliwość rozpoczęcia robót budowlanych w dniu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Spółdzielnia Mieszkaniowa skierowała skargę do WSA w Łodzi podnosząc, że organ nie miał podstaw do odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego oraz odmowy udzielenia pozwolenia na budowę. Spółdzielnia wskazała również, że w wyniku nowelizacji Prawa budowlanego, która weszła w życie 28.06.2015 r., ustawodawca wyraźnie wskazał, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie wprowadzając jednocześnie wymogu posiadania przez nią statusu wykonalności.

Sąd stwierdził, że skarga nie była zasadna. Tłumaczył, że aktualnie inwestor co do zasady ma prawo rozpocząć roboty budowlane na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, jednak regulacja wprowadzona nowelą z 20.02.2015 r. nie chroni przed skutkami wynikającymi z sytuacji, gdy akt ten został usunięty z obrotu prawnego. Usunięcie z obrotu prawnego, podobnie jak we wcześniejszym stanie prawnym, będzie powodowało konieczność wydania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Omawiana zmiana przepisu art. 28 pr. bud. w odczuciu społecznym niesłusznie została odebrana jako wprowadzenie zasady, że nieostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę stanowi każdorazowo podstawę rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych. Taka interpretacja jest niebezpieczna dla samych inwestorów, ponieważ istnieje ryzyko wyeliminowania z obrotu prawnego nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Mając powyższe na uwadze Sąd zgodził się ze stanowiskiem Wojewody, zgodnie z którym podstawę rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych stanowi w dalszym ciągu ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Skoro Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła i zakończyła budowę dwóch budynków garażowych nie czekając, aż upłynie dla stron postępowania 14-dniowy termin do wniesienia odwołania i decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna, to organ odwoławczy zobowiązany był uchylić decyzję organu I instancji i umorzyć postępowanie prowadzone przed tym organem.

Orzeczenie jest prawomocne.

Wyrok WSA w Łodzi z 11.01.2017 r., II SA/Łd 490/16.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl, stan z 18.04.2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami