SKO stwierdziło brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Stowarzyszenie złożyło skargę do sądu administracyjnego.

Do skargi dołączyło wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji. Argumentowało, iż z uwagi na ostateczność zaskarżonej decyzji może dalej toczyć się postępowanie o wydanie warunków zabudowy, a następnie wydanie pozwolenia na budowę, planowanej elektrowni wiatrowej.

WSA wyjaśnił, iż rozstrzygnięcie środowiskowe, którego rodzajem jest decyzja w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ma charakter opiniodawczy.

Zatem to nie decyzja środowiskowa, a rozstrzygnięcia, dla których jej wydanie jest warunkiem, mogą podlegać wykonaniu (jak np. pozwolenie na budowę).

Decyzja ta nie zezwala bezpośrednio na realizację inwestycji, a tym samym nie może spowodować niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody i trudnych do odwrócenia skutków.

Więcje informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

Zatem zaskarżone rozstrzygnięcie środowiskowe jedynie stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ale nie może spowodować trudnych do odwrócenia skutków lub niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody.

Sama obawa, że w przyszłości zostaną podjęte akty administracyjne, które doprowadzą do rozpoczęcia szkodliwego procesu inwestycyjnego, nie stanowi okoliczności uzasadniającej zastosowanie ochrony tymczasowej.

Na podstawie:
Postanowienie WSA w Poznaniu z 1 grudnia 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 855/15