Pod koniec ubiegłego tygodnia w Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu eksperckiego do spraw wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym, który działać będzie w ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego tego resortu. Przewodniczącym zespołu został dr hab. Marek Leśniak z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czytaj: Trwają konsultacje zmian w kodeksie spółek >>
 

 


W przyjętym programie pracy zespołu zaproponowano trzy zasadnicze obszary, które powinny stanowić przedmiot przyszłych prac legislacyjnych:

  1. stworzenie przepisów umożliwiających zakładanie online spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, za pomocą wzorca przygotowanego przez notariusza, lecz bez fizycznej obecności w kancelarii notarialnej. Rozwiązanie to będzie stanowiło implementację dyrektywy dyrektywy PE i Rady (UE) 2019/1151 z 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek. Prace nad takim modelem toczą się już w Niemczech i Hiszpanii – Przewodniczący zespołu – dr hab. Marek Leśniak uczestniczył w prezentacji znajdującego się już w zaawansowanym stadium rozwiązania niemieckiego, przedstawionego przez niemiecką Federalną Izbę Notarialną.
  2. obszar, który wskazywany jest jako możliwy do poprawy to m.in. modyfikacja normatywnych wzorców umów spółek handlowych, które już funkcjonują. Dokonanie analizy przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Kodeksu spółek handlowych, a także rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw i zmianę przepisów, które w obecnym kształcie są uważane za uciążliwe dla uczestników obrotu gospodarczego oraz stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu.
  3. zaproponowanie rozwiązań, które obecnie nie istnieją w Kodeksie spółek handlowych, m.in. dotyczących obrotu prawami udziałowymi w spółce z o.o., by umożliwić dokonywanie tego obrotu na odległość. Kolejną materią, nad którą pochylić ma się zespół ekspercki, jest zwiększenie roli sądu rejestrowego  jako gwaranta bezpieczeństwa obrotu -  w szczególności w postępowaniu likwidacyjnym. Istniejące rozwiązania legislacyjne nie gwarantują ochrony wierzycielom podmiotu, który podlega likwidacji bowiem sądy rejestrowe nie posiadają odpowiednich narzędzi prawnych i faktycznych aby weryfikować istnienie oraz efektywność wykorzystania instytucji depozytu sądowego przez wierzycieli podmiotu podlegającego likwidacji. Ponadto zespół zamierza ujednolicić siatkę pojęciową dotyczącą pojęć związanych z nowymi technologiami w prawie cywilnym materialnym i procesowym. 

Jak poinformowano po posiedzeniu, podczas kolejnego spotkania, uczestniczący w pracach eksperci omówią najważniejsze problemy związane z przedstawionymi wyżej zagadnieniami oraz zaproponują możliwe rozwiązania.   

Powołanie nowego zespołu eksperckiego w ramach działającej od lutego Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego ma być elementem kontynuacji prac nad reformą Kodeksu spółek handlowych. Według rządowych zapowiedzi, głównym zadaniem reformy jest dostosowanie Kodeksu Spółek Handlowych do obecnie panujących w Polsce realiów gospodarczych, tak aby ułatwić funkcjonowanie ponad 440 tys. spółek kapitałowych w Polsce. Pierwszy z przygotowanych przez Komisję projektów reformy Kodeksu spółek handlowych znajduje się obecnie w procesie konsultacji publicznych, które potrwają do 19 września br.