- Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych powinna za dwa lub dwa i pół miesiąca trafić do Sejmu - powiedział we wtorek wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. 

Czytaj: Nowela kodeksu spółek handlowych ureguluje holdingi>>
 

Chodzi o projekt, w którym zaproponowano wprowadzenie prawa grup spółek, zwanego również prawem holdingowym, czyli rozwiązanie nieistniejące do tej pory w polskim systemie prawnym. Po zmianie spółka dominująca będzie mogła wydawać pozostałym spółkom z grupy wiążące polecenia w celu realizacji wspólnej strategii. - Prawo holdingowe reguluje relacje prywatno-prawne pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej, jak również wyposażenie rad nadzorczych w narzędzia umożliwiające prowadzenie bardziej efektywnego nadzoru korporacyjnego, a także wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych - napisano w uzasadnieniu projektu. 

 


Zmiany w powoływaniu organów spółek

Resort aktywów państwowych przypomina też, że projekt zakłada też m.in. precyzyjne określenie sposobu obliczania długości kadencji członków zarządów i rad nadzorczych. Wprowadza także do polskiego ustawodawstwa zasadę Business Judgement Rule (zasada biznesowej oceny sytuacji) oraz określają podstawowe obowiązki członków organów. Kluczową kwestią opracowanej reformy jest sposób funkcjonowania rad nadzorczych.
- Chodzi o próbę zmiany sposobu myślenia o radzie nadzorczej - z pojmowania jej jako organu czysto kontrolnego, w kierunku organu będącego równoprawnym partnerem zarządu, mającym dostęp do informacji oraz do realnych instrumentów nadzoru - czytamy Ocenie Skutków Regulacji. Według OSR jest to krok w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa spółek, jak i ich otoczenia.

Katalog obowiązkowych informacji

Konsultowany projekt definiuje również m.in. katalog informacji, które zarząd będzie zobowiązany regularnie przekazywać radzie nadzorczej. Ta z kolei zostanie wyposażona w możliwość samodzielnego (tzn. bez udziału zarządu) wyboru i zatrudnienia podmiotu zewnętrznego - tzw. doradcy rady nadzorczej - który posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do zbadania określonych zagadnień dotyczących funkcjonowania spółki, w tym stanu jej majątku (w zakresie dopuszczonym przez wspólników).
- Rozwiązania, które przedstawiamy są efektem prac zespołów eksperckich, w których uczestniczyli nie tylko wybitni prawnicy, ale też przedstawiciele środowisk biznesowych. Konsultacje społeczne są tym czasem, w którym w nasze prace może włączyć się każda osoba zainteresowana projektem, przedstawiając swoją perspektywę czy pomysły, jak ulepszyć projekt - podaje Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Projekt zmiany Kodeksu spółek handlowych, który razem z wicepremierem Sasinem przedstawiliśmy opinii publicznej jest w tej chwili w bardzo szerokich konsultacjach - powiedział Janusz Kowalski w Polskim Radiu 24. - Jestem przekonany, że ta reforma, która za dwa, dwa i pół miesiąca trafi do Sejmu, będzie przyjęta przez wszystkich 460 posłów - dodał.