Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Odpowiedź

Bezskuteczny jest wniosek Spółki, który podpisany został przez jednego członka zarządu, jeżeli w świetle sposobu reprezentacji podmiotu jest on reprezentowany przez dwóch członków zarządu łącznie. Organ administracji publicznej powinien wezwać spółkę do uzupełnienia braku formalnego w trybieart. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) - dalej k.p.a. - pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia. Jeżeli natomiast decyzja została już wydana (bez uzupełnienia braku), wysoce prawdopodobne jest, że decyzja taka dotknięta jest kwalifikowaną wadą prawną skutkującą stwierdzeniem nieważności z uwagi złożenie wniosku przez podmiot wadliwie reprezentowany.

Uzasadnienie

Bezskuteczny jest wniosek Spółki, który podpisany został przez jednego członka zarządu, jeżeli w świetle sposobu reprezentacji podmiotu jest on reprezentowany przez dwóch członków zarządu łącznie. Organ administracji publicznej powinien wezwać spółkę do uzupełnienia braku formalnego w trybieart. 64 § 2 k.p.a. - pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia. Organ nie powinien prowadzić postępowania w oparciu o taki wniosek (nieuzupełniony). Jeżeli natomiast decyzja została już wydana, zachodzi istotna wątpliwość co do jej prawidłowości. Wysoce prawdopodobne jest, że decyzja taka dotknięta jest kwalifikowaną wadą prawną skutkującą stwierdzeniem nieważności z uwagi na złożenie wniosku przez podmiot wadliwie reprezentowany, co czyni wniosek nieskutecznym, a zatem takim, który nie mógł spowodować wydania decyzji.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .